Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

POŘÁD STEJNÁ PÍSNIČKA - JÁ O VOZE, ONI O KOZE, ANEB JÁ O HLASOVÁNÍ A ONI O ZASÍLÁNÍ DOPISŮ !

2014-05-12 14:56:04

ŽÁDÁME VÁS, POMOZTE ZÍSKAT DALŠÍ SIGNATÁŘE, POŽÁDEJTE O PODPISY PETICE SVOJE PŘÁTELE, KOLEGY, ČLENY RODINY.

V důvodové zprávě pan náměstek opět tvrdí, že jsem jim nesdělil vůbec žádné nové informace, takové ínformace, které mají získávat hlavně pracovníci Odboru ochrany ŽP ! Přitom však přiznává, že jsem jim zaslal m.j. novinku z londýnského deníku The Guardian z 13.4.2014. A kdo má informací málo , stačí zadat požadavek třeba do Googlu či do Seznamu a z množství informací si vybrat ty nejserióznější - JEN CHTÍT ! A odpověď pana náměstka  - tentokrát je již  uveden jen rok 2014 bez konkrétního datumu, ale v textu důvodové zprávy není ani zmínka o tom, že by 55 zastupitelů města mělo hlasovat o zrušení vyhlášky č.9/2012 - čeho se bojí , koho je to zájem ? Občanů Ostravy zcela určitě ne . Jinak také přiznává, že se pracuje na změněné formě vyhlášky a termín pro vyjádření všech účastníků obvodů je 12.5.2014 ! Snad to nebude nějaký nový "poplatek za zaevidování psa do evidence města "! A že zastupitelé neprojevili zájem o zrušení

A zatím se nikdo z představitelů Ostravy ani slůvkem nezmínil , že se příspěvek na čipování města ani obcí  " letos nekoná " ! ! ! Asi to je součástí PR před volbami do EP v Bruselu .

Zde jsou odkazy na zveřejněné odpovědi na podněty:

 

STEJNÉ PRAKTIKY SE ZAVÁDĚJÍ I V O.3 - JIH  viz :

Ačkoli Moureček navrhl, aby zastupitelé odsouhlasili, že obvod vyčíslí sumu, která byla za ostrahu škol a školek podle něj vynaložena zbytečně, a že bude řečeno, kdo za to má zodpovědnost, nakonec padlo jiné usnesení.

Radim Miklas má vypracovat kompletní zprávu, která problematiku zmapuje.

Moureček je proti. "Tu rekapitulaci by neměl dělat člověk, jehož postavení v této kauze je sporné." A bude žádat, aby zastupitelé posouzení přidělili někomu jinému.

Radim Miklas popírá, že by v dané věci vystupoval nestandardně, a se zpracováním zprávy nemá problém.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/ostrava-jih-plati-za-ostrahu-skolek-straznici-je-mohou-hlidat-zdarma-1j0-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140512_2064056_ostrava-zpravy_dar

Obviněný lobbista se stal silnou municí ve válce ostravských politiků

http://ostrava.idnes.cz/martin-dedic-a-valka-politiku-v-ostrave-d93-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140509_2063331_ostrava-zpravy_mav

Radní Moravské Ostravy Lukáš Semerák (Ostravak) míní, že kvůli kauze Dědic by měla rezignovat celá rada města v čele s primátorem.

UŽ  780  PODPISŮ !

Doufám, že i ve vedení našeho města existuje skutečná vůle hájit zájmy všech občanů Ostravy , nikoliv jen zájmy "ČIPOVACÍ LOBBY" a skupiny zainteresovaných zastupitelů ! ! !

Dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. v Listině základních práv a svobod, hlava druhá, oddíl druhý, článek 17, máme právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Pokud Vás tyto informace jakkoliv pobouřily či podobně,  tímto se Vám  omlouvám.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TAK MÍSTO POŽADOVANÉHO HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA OSTRAVY O ZRUŠENÍ OZV Č.9/2012 - OPĚT JEN DOPISY. I PES MI VÍCE ROZUMÍ NEŽ "někteří čistí" OSTRAVŠTÍ KONŠELÉ. VOLBY SE BLÍŽÍ A NĚKDO SE ASI BOJÍ !

2014-05-08 09:00:38

Obviněný lobbista se stal silnou municí ve válce ostravských politiků

http://ostrava.idnes.cz/martin-dedic-a-valka-politiku-v-ostrave-d93-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140509_2063331_ostrava-zpravy_mav

Radní Moravské Ostravy Lukáš Semerák (Ostravak) míní, že kvůli kauze Dědic by měla rezignovat celá rada města v čele s primátorem.

UŽ  780  PODPISŮ !

Doufám, že i ve vedení našeho města existuje skutečná vůle hájit zájmy všech občanů Ostravy , nikoliv jen zájmy "ČIPOVACÍ LOBBY" a skupiny zainteresovaných zastupitelů ! ! !

Dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. v Listině základních práv a svobod, hlava druhá, oddíl druhý, článek 17, máme právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Pokud Vás tyto informace jakkoliv pobouřily či podobně,  tímto se Vám  omlouvám.


32. zasedání zastupitelstva města dne 21.05.2014
Složka zN1
Materiál pro ZM č.ZM_M 13
BJ1014 01289/14
předkládá: Ing. Dalibor Madej náměstek primátora
zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.vedoucí odboru ochrany životního prostředí
zpracoval: Ing. Lenka Frömlová specialista ochrany půdy, myslivosti,rybářství a zemědělství
Věc: Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve zněnívyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů
Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Podání ze dne 26.4.2014, 27.4.2014,20.4.2014 a 28.4.2014
Příloha č. 2: Návrh odpovědi Petru Hadaščokovi
Příloha č. 3: Návrh odpovědi panu Maderovi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
k usnesení č. 9861/RM1014/130
(č. usnesení) (zn. předkl.)31
1) p r o j e d n a l o podání pana Petra Hadaščoka ze dne 26. 4. 2014 a 27. 4. 2014 a podání pana Madera ze dne 20. 4.2014 a 28. 4. 2014 ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013,kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2) s c h v a l u j e návrh odpovědi panu Petru Hadaščokovi na podání ze dne 26. 4. 2014 a 27. 4. 2014 a panu Maderovi na podání ze dne 20. 4. 2014 a 28. 4. 2014 ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č.9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

3) u k l á d á  náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi zaslat odpověď na podání pana Petra Hadaščoka a pana Madera dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 27.05.2014
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Projednáno s :  r a d a  m ě s t a 6.  5.  2 0 1 4

V Ostravě dne 07.05.2014

VIZ OZNÁMENÍ z 26.4.2014 , KTERÉ BYLO ZASLÁNO VŠEM ZASTUPITELŮM MĚSTA OSTRAVY

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně / tentokrát již také o tajné hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 21.5.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č.9 / 2012 z 24.10.2012 :

Vyslovuji souhlas se zrušením vyhlášky Statutárního města Ostravy  OZV č. 9 / 2012  z  24.10.2012  a  vyhlášek souvisejících s tématikou čipování zvířat na území města / PRO, PROTI , ZDRŽEL SE  /.

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/professor-mg-michael-wollongong-university-katherine-albrecht-interview-antimicrochipping-mark-of-the-beast-march-2014.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Ostravský „Janoušek" ZÍSKAL MILIONY DÍKY LIDEM Z ČSSD

2014-05-05 16:41:08

http://euro.e15.cz/archiv/ostravsky-janousek-ziskal-miliony-diky-lidem-z-cssd-1082154

Kajnar: O vzahu s Dědicem lhali

A kdo se "PASE" na Ostravském AKORDU, POKLADU, DPO, NEMOCNICI .......... ??? ! ! ! DĚD.. + ......, ....., ........., .....,

http://www.novinky.cz/domaci/335387-ostravsky-primator-kajnar-vyhozeny-z-cssd-zaklada-vlastni-hnuti.html

VZNIKÁ DALŠÍ OF ??? ČI OFF....... ? OSTRAVSKÉ FORUM ........

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/270649-na-opencard-se-pasli-janousek-rittig-i-bem-tvrdi-byvala-zastupitelka/

Myslím, že není co dodat.

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SPOLEČNĚ PROTI ČIPOVÁNÍ - PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ A SRDCE !

2014-04-28 11:53:22

Rekapitulace od 22.12.2012 do 26.4.2014 - to NENÍ KAPITULACE

http://youtu.be/kC8qeo3TkA0
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/    Občanské sdružení  " VZDUCH" :

MAGISTRÁT  NÁS VELMI PODCEŇUJE JAKO OBČANY - MAJÍ NÁS ZA ÚPLNÉ BLBY, PROSTĚ NÁS MAJÍ ZA BLBCE  ! ! !

https://email.seznam.cz/imageshow/QwJnqOD6A_sgYFWvuSi9zl94dsoaLxasJmdWGApPTJR5ahNSqi_vuoVYjyIRZBsurHCnOho

Mlčení většiny nikdy k ničemu dobrému nevedlo ! Lidskost a zdravý selský rozum je asi mimo Ostravskou radnici !

http://www.necipujtenas.cz/files/necipujtenas/informacna-vojna-28-04-2014-petr-hadascok-st-norbert-lichtner.lite.mp3

http://aac.slobodnyvysielac.sk

 

Dobrý den,

máte-li zájem, můžete se připojit !

www.petice24.com/a/43512 a   www.necipujtenas.cz a   http://aac.slobodnyvysielac.sk

Informace předsedy PhDr. R.Böhnische o dopise „Hnutí nečipujte nás Ostrava“ - PS PČR - www.necipujtenas.cz

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/pspcr-seznamena-s-podnetem-necipujtenas-cz-s-nelegalnosti-vynucovani-cipovani-a-navrhem-na-novelizaci-legislativy-unor-2014.pdf

 

Přeji všem hezké další dny, kmotrům a šmejdům neustoupíme !

 

Hadaščok Petr st.-spoluautor petice proti nucenému čipování

JSEM TVRDÁ PALICE A ROZHODUJI SE PODLE ČISTÉHO SVĚDOMÍ A PODLE SRDCE/J.J./


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DOPIS PANU PRIMÁTOROVI A NEJEN JEMU !

2014-04-26 20:03:53

Dobrý den vážený pane primátore, vážené dámy a pánové !

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně / tentokrát již také o tajné hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 21.5.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č.9 / 2012 z 24.10.2012 :

Vyslovuji souhlas se zrušením vyhlášky Statutárního města Ostravy  OZV č. 9 / 2012  z  24.10.2012  a  vyhlášek souvisejících s tématikou čipování zvířat na území města / PRO, PROTI , ZDRŽEL SE  /.

Rekapitulace od 22.12.2012 do 26.4.2014 - to NENÍ KAPITULACE ! ! !

Žádný pes čip RFID nepotřebuje, není to STENT ani KARDIOSTIMULÁTOR, kdo tvrdí opak, ten LŽE .

Pes je na rozdíl od auta živý tvor, tudíž čip RFID nemůže nahrazovat TP auta - to pro "pomýlené"občany.

Žádné nařízení EU ani zákon ČR  trvalé označování /čipování/ psů nenařizuje, ale pouze umožňuje pro toulavé a opuštěné psy, což však psi na vodítku a se známkou na obojku nejsou !!!

Jsme převážně slušní občané, nikoliv poddaní či zaměstnanci města nebo trestanci. Nejsme děti ! ! !

Zvolení zastupitelé mají občanům pomáhat a radit jim , nikoliv je "šikanovat či sekýrovat" !

Kdo je pro čipování, NIKDO MU TO NEZAKAZUJE, nemá však právo  nařizovat jiným, co MUSÍ DĚLAT !

Kdo je proti čipování, ostatním ČIPOVÁNÍ NEZAKAZUJE a zachovává svobodu člověka  všem občanům .

Ve volebním programu žádné politické strany  ani hnutí nucené čipování psů nebylo ! Co tak najednou ?

Máme vlastní rozum a vlastní názory, názory "čipovačů" jsou m.j. v rozporu s našim svědomím. 

Není normální platit za něco co nepotřebujeme ani nechceme, ti co něco chtějí, si to musí také zaplatit .

Je nutné si uvědomit, v čem všem nám psi pomáhají - a není toho málo! Ostravští to umí "odměnit !

Nechceme podporovat lobbisty, šmejdy ,mafiány či kmotry -  i  500 Kč jsou pro nás peníze =  x  24 000?

Teprve dodatečné zavedení příspěvku města  na čipování v roce 2013  o mnohém vypovídá /-2,4 mil./

Zrušení příspěvku města a obcí na čipování v roce 2014 je v dané situaci zcela asociální - nemorální !

Ze 137 poslanců NRSR pouze 1 hlasoval proti zákonu o dobrovolném čipování psov, mačiek a fretiek.

Hlasování zastupitelů  o vyhlášce bylo problematické, informovanost zastupitelů byla nedostatečná .

Informovanost starostů i zastupitelů Ostravy se zlepšila až po dodatečném školení pana MVDr. J.Nytry. 

K informovanosti starostů i zastupitelů velmi přispěl dopis ředitele KVS MVDr. S.Kaděrky  z ledna 2013 !

Většina občanů města byla schválenou vyhláškou zaskočena, nebyli o tom předem vůbec informováni !

Totalitní režimy u nás již byly, nepřejeme si návrat, Listina základních práv a svobod je nad vyhláškou.
"Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě". (Konfucius)/
"Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" ! (taktéž Konfucius)

V DRTIVÉ VĚTŠINĚ MĚST A OBCÍ ČR JE ČIPOVÁNÍ DOBROVOLNÉ ! V OSTRAVĚ SNAD NEŽIJÍ OBČANÉ ČR ?!

Listina základních práv a svobod - Čl.3 - Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod - to platí nejen pro odsouzené /Mgr.K. - Vaculík/, ale i pro slušné občany !!!
Nechejte nás slušně a v klidu žít a ty starší dožít, bez vyhlášky , moc toho nežádáme, nemyslíte ?

Po 18.měsících od vydání vyhlášky nejsou zveřejněny žádné relevantní výstupy-např. CENA, ...........atd.

OZV č.9/ 2012 -  Kdo za tím vším stojí, komu to prospívá a kdo na tom vydělává?  OBČANÉ TO NEJSOU !
Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx#ixzz2z3ieEZZB

Určitě ne všichni zastupitelé jsou prodejní za hrstku rýže , proto žádám/e/ pana primátora, aby už  konečně  zastupitelé města mohli hlasovat o tom, zda souhlasí se zrušením nelidské, nehumánní vyhlášky OZV č.9/2012  z  24.10.2012 . viz návrh v úvodu. TEČKA .

„Voliči mají právo vědět, jak  jejich zástupce pracuje / HLASUJE !!! /“ .

/ Svůj zájem či nezájem zrušit vyhlášku nejjednodušeji a nejrychleji projeví zastupitelě města skutečným hlasováním, nikoliv proklamací nezájmu zastupitelů a dopisem pana náměstka, který nikdo z nás nežádal /.
http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/listina-zakladnich-prav-a-svobod                                          

Hadaščok Petr st.- spoluautor petice proti nucenému čipování psů - člen petičního výboru !

VÁŽENÉ  DÁMY  A  PÁNOVÉ ,  MŮŽETE  SI  VYBRAT  ! ! !  tajně nebo veřejně , o čemž rozhoduje zastupitelstvo města

Byznys , lobby , mafie , kšefty ,  prachy , procenta ,  trafiky , arogance , povýšenost , urážky a už i vyhrožování .....  OPROTI ....... respekt k lidské důstojnosti ,  principu humánnosti , pochopení , svědomí , soucitu a etiky !

www.petice24.com/a/43512        a       www.necipujtenas.cz    a   www.petice24.com/forum/43885

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61621140-kdopak-mydli-kajnarovi-schody-a-copak-to-ze-prave-ted
http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61933960-ostravsky-problem-martin-dedic-a-deni-kolem-nej-seznamte-se
http://www.lidovky.cz/nenecham-se-ridit-mafiany-a-idioty-rika-primator-kajnar-k-vylouceni-z-cssd-1rz-/zpravy-domov.aspx?c=A140129_170201_ln_domov_ogo
http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-03-04-2013-17-44                                                                  


PŘEDEJTE PROSÍM ODKAZY SVÉ RODINĚ  ,  SVÝM PŘÁTELŮM  ,  KAMARÁDŮM  A  ZNÁMÝM :  
www.petice24.com/a/43512        a       www.necipujtenas.cz    a   www.petice24.com/forum/43885Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

STAROSTA PALYZA ? ! ? PRIMÁTOR KAJNAR ? HEJTMAN NOVÁK ? POSLANEC RYKALA ! ? !

2014-04-14 19:44:26

.......Kajnar se také zprvu stavěl proti Palyzovu nápadu plošného čipování psů, hlášených v obci. Tento nápad nepovažovali za dost skvělý ani kolegové z jiných ostravských obvodů, časem ale pochopili vtip a zisk a navázali potřebné komunikační kanály, takže ostravské čipování Palyza prosadil. Časem zřejmě dojde k problému a právním soubojům, kterým se radní v Brně a jiných městech raději preventivně vyhnuli a kvůli kterým od plošně nařízeného čipování psů ustoupili.........

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61621140-kdopak-mydli-kajnarovi-schody-a-copak-to-ze-prave-ted

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61933960-ostravsky-problem-martin-dedic-a-deni-kolem-nej-seznamte-se

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ APRÍLOVÝ VTIP V ROCE 2014:

Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti ECHOpix s. r. o. na konání dopravní snídaně v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava  dne 01.04.2014 -  Bc. Tomáš Sucharda, náměstek primátora OSTRAVY - RM_M 72


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Dovolím si přiblížit dnes vzniklý problém na zasedání zastupitelstva MMO.

2014-04-02 21:08:06

Opakovaně a již nejméně 3x jsem žádal náměstka primátora ing.Madeje -předkladatele vyhlášky, aby zastupitelstvo města znovu hlasovalo : 1. o změně vyhlášky OZV č.9/2012 na dobrovolné čipování NEBO : 2. hlasování o zrušení nelidské, nehumánni čipovací vyhlášky OZV č. 9/2012 - nebylo mi vyhověno. Vypadá to tak, že někteří zastupitelé mají strach ze zveřejnění výsledků hlasování , volby se blíží ! Ale ve stejném projednávaném bodu č. 20 se během cca 5.minut 2x hlasovalo o omezení času  diskutujících občanů na 5 minut, posléze minutu , další návrh zněl na 5-10 minut  prům.8 minut, prostě jako v Kocourkově ! Toto omezování svobodné diskuze navrhl a nechal o tom hlasovat pan primátor ing.Kajnar / signatář Charty 77 /. Dvojí hlasování o omezování svobod občanů nebylo zastupiteli schváleno ! ! ! Shrnuto z mého pohledu - velké zklamání z jednání primátora a několika dalších "zastupitelů" a potěšení z toho, že většina zastupitelů netouží po návratu autoritářského režimu vedení města ! Kdo jak hlasoval bude možno najít na stránkách města v nejbližších dnech .

Petr Hadaščok - OSTRAVA

DETAILY ZE ZASEDÁNÍ

http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Zajímavý TIP - i dříve jsme poslouchali podobné stanice !

http://www.slobodnyvysielac.sk/

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

ZÍTRA NA ZASEDÁNÍ MMO NA NOVÉ RADNICI V OSTRAVĚ ! ! ! + ODPOVĚĎ NÁMĚSTKA z 8.4.2014

2014-04-01 14:46:57

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové, vážení hosté !

Tak zase žádné překvapení ! Místo opakovaně požadovaného hlasování o zrušení či  změně nelidské, nehumánní "čipovací" vyhlášky OZV č.9/2012, která představuje obrovský morální, etický a také právní problém, rozhodla Rada města /106% / již 18.3.2014 o vypracování návrhu písemné odpovědi na daný problém, místo toho, aby o  OZV č.9/2012  hlasovali zvolení zastupitelé města. Tato obstrukční  cesta je podle mne absolutně nepřijatelná, nedůstojná v demokratické zemi ! " SVOBODNÝ" občan - volič musí přece mít možnost něco takového jako čipování  legálně odmítnout ! Připadá mi to tak, že někteří radní mají obavy z výsledku tohoto hlasování, čeho se bojí ? Někdo by to mohl nazvat i zbabělostí, vždyť pokud si jsou někteří zastupitelé tak jisti oprávněností předmětné vyhlášky , tak se přece nemají čeho obávat. A ve volebních programech žádné strany  ani hnutí čipování psů nebylo! Dovolím si citovat : Konfucius : "Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" a "Skutečnou chybou je chybu nenapravit". Máhathmá Gándhí : "Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty."  Albert Einstein : „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se  na ně dívají, aniž by něco udělali".

Pokud jsou však za tím něčí "kšefty, byznys - biznis či procenta" /česky KORUPCE/, potom jsou tyto obavy oprávněné, občané to rozeznají. Asi to budou  obavy z následných kroků občanů-voličů města v letošním "supervolebním" roce. Snad by mohlo hrozit, že někteří kandidáti by mohli ztratit mnoho hlasů, systém "preferencí" už u nás funguje a já osobně bych nikdy nevolil toho, kdo zarputile trvá na tom, aby tato vyhláška nebyla změněna ve prospěch svobodné volby občanů! Jde nám především o možnost volby chovatele v rozhodování o tom , jak označí či nechá označit svého pejska ! A pokud by se omylem či  čirou náhodou stal primátorem města někdo, kdo nucené čipování inicioval a nadále prosazuje, potom bych musel zvažovat další, poněkud jiné kroky ! V Ostravě jsem se v roce 1946 narodil, rád bych zde i v klidu dožil ! Myslím, že zastupitel města by neměl jednat tak, aby se za své hlasování musel stydět ! Tak vážení zastupitelé  zvažujte, zda se budete vykrucovat, nebo NE ! A aniž bych chtěl strašit , Ostrava se vydává cestou Detroitu. http://ostravablog.cz/foto/zapisnik-turisty-v-ostrave-cesta-prvni/ Úbytek obyvatel, rostoucí vysoká kriminalita a nezaměstnanost, ale hlavně nejhorší ovzduší a životní prostředí / podobně i v KA, HA i F-M / ! A tak odbor životního prostředí MMO se již nejméně od roku 2010 naprosto zbytečně zabývá nuceným "čipováním" pejsků, otravuje již tak frustrované občany města a bere jim jejich peníze, přičemž tisíckrát důležitější problémy nejsou a hned tak nebudou vyřešeny. Rozhodně si nemyslím, že tento prioritní úkol  je snadný, ale to nikoho neopravňuje zastírat problém životního prostředí "problémem "psů ! Od roku 2000 z 318 749 obyvatel Ostravy je oficiálně přiznaný úbytek více než  24 000  na 294 653 obyvatel - k 31.12.2013 ! ! !  K 1.1.2014  je u psů  výsledek ještě mnohem "lepší" , z udávaných cca 24 000 ostravských psů je po 1. roce od účinnosti čipovací vyhlášky OZV č.9/2012 již jen 15 700 - ale za to psů již s čipem RFID, kteří teď po sobě uklízejí exkrementy, ti agresivnější se naučili  zdravit a také se mile usmívat , tak to je zase zásluhou excelentních vlastností čipů RFID implantovaných ŽIVÝM BYTOSTEM pod kůži na levé straně krku , čipy které s prozíravostí sobě vlastní prosadili někteří moudří zastupitelé města Ostravy v říjnu 2012. Ti se  radili se svými voliči - občany města , jako ostatně vždy,  více než 2 roky :-) !!! Ale teprve až po schválení vyhlášky byl požádán pan MVDr.Nytra o předání svých vědomostí a znalostí v čipovací problematice a to hned 2x , v 11 a 12/2012  ! Stejně tak až začátkem roku 2013 v dopise ředitele KVS SVS pana MVDr. Severina Kaděrky  pan ředitel kromě jiného vysvětlil, že EU čipování nevyžaduje, pokud zvíře necestuje za hranice země ! A když se např. o FORSAJT- PROJEKTU    DETSTVO 2030  z roku 2008  v ČR dosud vůbec neinformovalo,  tak kdo by odmítl nechat čipovat pejska a později třeba i své dítě či rodiče - a seniory vlastně všechny , že ANO ? A CENZURA ? Jak se to vezme - stávající absurdní a nemorální stav, jenž je výsměchem demokracie, občanským svobodám a lidským hodnotám, musí být změněn. Nebo se snad chcete  dočkat doby, kdy mocní-nemocní kumpáni zavedou OZV i o ČIPOVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ /"ČIPIZACI"-„чипизация“ - mikro/nanočipy / ? Projekt těchto mocných-nemocných, ale spíše "úchylných individuí", byl nazván "FORSAJT-PROJEKT DETSTVO 2030" , chce to jen sledovat dění a naslouchat i jiným, než jen těm jedině správným  názorům , nežijeme v KLDR !  A také nejasnosti v souvislosti s výkladem zákona č.246/1992/2008/ stále trvají : §13b.Toulavá a opuštěná zvířata!OPAKUJI: Toulavá a opuštěná zvířata!  A ZÁKON ANI EU ČIPOVÁNÍ PSŮ v žádném případě NENAŘIZUJE.   Přes mnohé urážky a nevybíravé vyhrožování včetně vyhrožování fyzickým násilím jsme se nevzdali a ani se nevzdáme. Do dnešního dne 753 podpisů pod peticí něco znamená a to  i přes hrubý a nevybíravý nátlak, včetně naprosto jednostranné "ČIPOVACÍ" propagandy nejen měsíčníku "OSTRAVSKÁ RADNICE !!! ", ale i dalších novin "OSTRAVSKÝCH OBČANŮ" v jiných městských obvodech. O existenci petice proti nucenému čipování psů tam nikde nebylo napsáno ani slovo, stejně tak jako o názorech mnoha odpůrců nuceného čipování psů /co Charta77 ?/! Likvidační pokuty ve výši 50 000 Kč /později 30 000/ při současném průměrném navýšení důchodů o celých 45 Kč měsíčně snad nelze nazvat jinak,  než  jako chování okupačních vojsk na okupovaném území "třídního nepřítele"! O rozumném, citlivém či sociálním přístupu nelze v žádném případě mluvit ! ŽE TEN OSTRAVSKÝ "ČIPOVACÍ ŠPRÝM" STÁL CHOVATELE, ALE I MĚSTO NĚKOLIK MILIONŮ Kč, TO NIKOHO NEBOLÍ ANI NEZAJÍMÁ ?! PŘÍSPĚVEK MĚSTA NA NUCENÉ ČIPOVÁNÍ V TOMTO ROCE  SE ROVNÁ  0 !!! /A/sociální aspekt nikdo nevidí ani necítí ??? A co senioři, jejichž navýšení důchodů v tomto roce je - ano JE  45 Kč !

Nejde jen o lidských svobodách a právech vzletně hovořit jako např. v případě Tibetu, Ukrajiny či Krymu , je třeba si udělat pořádek i před vlastním prahem v Ostravě !  Většina zastupitelů města by měla skutečně hájit práva a svobody všech slušných občanů města a nikoliv jen několika kumpánů s domněle poloprázdnými kapsami  či s otevřenou stranickou pokladnou ! Když to jde v drtivé většině měst a obcí v naší vlasti,  ale také např. na celém Slovensku, mělo by být nucené čipování konečně změněno na dobrovolnou formu volby chovatele psa i v Ostravě . Když to také jde např. v obci se 4411 obyvateli včetně toho , že tato obec  přesto přispívá i na dobrovolné čipování a poskytuje slevu z poplatku za čipovaného psa - musí to jít i v Ostravě - chce to jen chtít, nehledě na zlovůli celkem dobře organizovaného, ale také již dobře známého "spolku" několika bezcitných a bezohledných kumpánů ! Dvouletý proces schvalování OZV č.9/2012 je Vám znám jistě lépe než všem občanům města . Velmi upřímně to v médiích vyjádřil pan primátor Statutárního města Ostravy /dnes nestraník - dříve ČSSD /: Nenechám se řídit mafiány a idioty, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, někteří se nechají koupit za hrstku rýže.

Exekuce na důchod? Děsivá čísla! Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou (k 31. 12. daného roku)
Rok                    2006         2007        2008        2009        2010       2011       2012       2013
Celkem             30 855      35 223    40 718     46 121     51 184    60 874   67 614    70 997
/a/sociální aspekt    http://www.mpsv.cz/cs/17352

HEZKÉ DNY VŠEM SLUŠNÝM LIDEM PŘEJE - ONO SLOUŽIT HLUPÁKŮM TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED " ing.N.P.
Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů !

http://www.petice24.com/a/43512 další web :                     www.necipujtenas.cz


Čipování jako přidělování jedinečných identifikačních čísel nahrazujících jména: něco takového odsoudil již Alexandr Solženicyn ve svém známém díle „Souostroví Gulag“ nebo židovský spisovatel Primo Levi v knize esejů o životě v nacistickém koncentráku „The Drowned and the Saved. MIROSLAV ŠVANDRLÍK  - ČERNÍ BARONI
-

https://www.email.cz/download/i/e-k31ZrM3uHJ2dWiT8rCe-yV4Rch7LLtgYoiaVHyqhp7MUkGmfy52dZFGE_i0STb310wZ8k/14.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Dopis náměstka primátora Ostravy datovaný 3.4.2014-obdržel jsem již 26.3.2014

2014-03-31 14:41:29

Nenechám se řídit mafiány a idioty, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, někteří se nechají koupit za hrstku rýže.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Potvrzeno. Palyza bude ostravským lídrem ČSSD, kritici se dál zlobí

2014-03-17 16:07:18

Není to náhodou ten pán, co kromě jiného přesvědčil sílou a hloubkou svých myšlenek zastupitele města, že všichni ostravští psi musí být od tohoto roku čipování čipem RFID ? Najednou je v Ostravě z 24 000 psů jen 16 000 a  ti čipovaní začali své exkrementy po sobě uklízet. Také z několika agresivních psů se jakoby mávnutím kouzelného proutku stali ti nejhodnější andílci, kteří kromě úklidu exkrementů se naučili i zdravit a jako přídavek je potom i úsměv - hlavně však v městském obvodě Poruba !  ŽE TEN ŠPRÝM STÁL CHOVATELE, ALE I MĚSTO NĚKOLIK MILIONŮ Kč PŘECE NIKOHO NEZAJÍMÁ ANI NEBOLÍ ! ZVLÁŠTĚ NE SENIORY , JEJICHŽ NAVÝŠENÍ DŮCHODŮ ČINÍ CELÝCH 45 Kč měsíčně ! Jeden z jeho myšlenkových souputníků ohledně čipování a také zvolený zastupitel Poruby ing. N.P. má o svých spoluobčanech a také voličích jen to nejlepší mínění , jeho velmi citlivé písemné vyjádření mohou občané Poruby náležitě ocenit v komunálních volbách :  ... "ONO SLOUŽIT HLUPÁKŮM TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED "....  Co dodat ?

http://www.petice24.com/a/43512

ZDROJ : http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A140317_2046256_ostrava-zpravy_jog


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook