Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské výhrady svědomí

2018-01-11 12:02:53

 

Fotka uživatele Petr Hadaščok.

 

 

Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské výhrady svědomí.

20.01.2016

 

Ústavní soud, Brno, TZ 6/2016

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelé (matka a otec nezletilé) byli shledáni vinnými ze spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, kterého se dopustili tím, že nesplnili povinnost k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, stanovenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem, když nezajistili, aby se jejich nezletilá dcera (v řízení o ústavní stížnosti 3. stěžovatelka) podrobila u zvoleného praktického lékaře pro děti a dorost základnímu očkování (tzv. hexavakcína) v termínech stanovených uvedenými právními předpisy. Za to jim byla každému uložena rozhodnutím krajské hygienické stanice pokuta ve výši 6 000 Kč, která byla následně rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví snížena na částku 4 000 Kč. Stěžovatelé proti rozhodnutí o uložení pokuty neúspěšně brojili žalobou ve správním soudnictví, kde především namítali, že se rozhodli svoji dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví. Zamítavá rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu napadli ústavní stížností. Současně navrhli zrušení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 29 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích.

Návrh na zrušení výše uvedených ustanovení nebyl předmětem posouzení v tomto řízení o ústavní stížnosti, neboť o něm bylo rozhodnuto dříve v samostatném řízení nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14, ve kterém Ústavní soud dospěl k závěru o ústavní konformitě právní úpravy očkovací povinnosti.

Ústavní stížnost je důvodná. Ač je nyní předmětem přezkumu sekulární, tedy světská výhrada svědomí, Ústavní soud přejímá obecně aplikovatelné závěry ze svého nálezu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06, který se zabýval náboženskou výhradou svědomí jako projevem vycházejícím ze svobody vyznání nebo víry. V tomto nálezu Ústavní soud posuzoval oprávněnost výhrady svědomí projevené stěžovatelem jako rodičem, který odmítl očkování své nezletilé dcery. Stěžovatel sice označoval za primární pro svůj odmítavý postoj k očkování dítěte důvody zdravotní (očkování mělo být pro dítě škodlivé), z věcného kontextu případu však vyplynulo, že důvodem jeho odmítnutí je též víra, která mu zapovídala nechat vykonat na dítěti invazivní zdravotnický úkon. Posouzení Ústavního soudu vyústilo v závěr, že základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru může být ohroženo a že omezení výkonu tohoto práva zákonnou povinností podrobit se očkování nemusí být v případě stěžovatele nezbytné. Ústavní soud v tomto nálezu též poukázal na stanovisko Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády České republiky pro lidská práva, ze kterého plyne, že s ohledem na vysokou míru proočkovanosti populace nemůže výjimečné nevynucení očkování, beroucí zřetel na mimořádné okolnosti konkrétního případu, ohrozit ústavně chráněné zájmy na ochraně veřejného zdraví, předpokládané v čl. 16 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud se již ve své judikatuře otázce obsahu svobody svědomí věnoval např. v souvislosti s přezkumem podmínek odepření výkonu vojenské služby (nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/02 nebo Pl. ÚS 18/98) a zdůraznil, že svoboda svědomí má pro demokratický právní stát, respektující liberální myšlenku přednosti lidské bytosti před státem, konstitutivní význam.

Soubor kritérií posouzení oprávněnosti světské výhrady svědomí vychází z obsahu požadavků, které Ústavní soud výslovně vznesl v již zmíněném nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06. Jsou jimi 1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, 2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, 3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a 4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována.

Stran vztahu obou druhů výhrad svědomí (přesvědčení, religiózní i světské, Ústavní soud uzavírá, že v podmínkách sekulárního státu (stát, který není vázán na žádnou náboženskou ideologii a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání – čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) není důvodu činit mezi nimi zásadní rozdíl. Opačný závěr by devalvoval obsah svobody svědomí jako takové a zároveň i dalších hodnot s ní (podle konkrétní situace) úzce spojených.

Svoboda svědomí, víry a vyznání se zcela autonomně uplatňuje jen v soukromé, možno říci i intimní oblasti. Pro případ projevu navenek, ve veřejném prostoru, ji nelze zbavit jistých omezení. Tak i odmítnutí povinného očkování z důvodu náboženství a víry, jež podle konkrétních okolností nelze zcela vyloučit, musí zůstat restriktivně vnímanou výjimkou a nikoliv snad dispensem přiznaným bez dalšího určitému náboženství či skupině osob vyznávajících určitou víru. To vše platí i tehdy, má-li se určitá osoba podrobit povinnému očkování a vznese-li (či je-li za ni vznesena) světská výhrada svědomí. Výjimka ze zákonné povinnosti tu přichází v úvahu jen v mimořádných případech, úzce svázaných s osobou, na kterou se očkovací povinnost vztahuje, nebo s osobami blízkými (vysoce nežádoucí odezva předchozí vakcinace u této osoby, u jejího dítěte apod.). Opak by popíral skutečnost, že institut povinné vakcinace slouží k ochraně veřejného zdraví.

Ústavní soud připomíná, že ačkoliv v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 upozornil orgány zákonodárné moci na neexistenci právní úpravy, jež by stanovila odpovědnost státu za případnou újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním, dosud k nápravě nedošlo. Jde přitom o úkol, jehož se ve světle lidskoprávních dokumentů a standardů nelze zříci.

Ústavní soud uzavírá, že tento nález vytyčil podmínky, které je nezbytné učinit předmětem posouzení relevance a eventuality oprávněnosti sekulární výhrady svědomí vůči očkovací povinnosti. Dosavadní hodnocení věci obecnými soudy trpí neúplností z hlediska všech aspektů posuzované problematiky – co do vzetí v úvahu všech tvrzení stěžovatelů i jejich posouzení, zejména z pohledu v nálezu vyložené judikatury Ústavního soudu. Argumentace soudů v odůvodnění jejich rozhodnutí nevyčerpala celý předmět řízení, nebyla přesvědčivá a nebyla ani v plném rozsahu přezkoumatelná. Věc se tedy vrací k Městskému soudu v Praze, který bude při svém rozhodování vázán právním názorem obsaženým v odůvodnění nálezu Ústavního soudu.

Text nálezu sp. zn. I. ÚS 1253/14 je dostupný PDF zde (373 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 

CHLAPEC A DALŠÍ ČLENOVÉ RODINY - ALE  TO NENÍ   "MNOŽÍRNA" !!!

Welpen-Attacke12.jpg

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Smogový účet : v první pětce republiky pouze místa z Ostravska a Karvinska

2018-01-10 20:43:03

.

Smogový účet: v první pětce republiky pouze místa z Ostravska a Karvinska

10. ledna 2018  14:44
Všech pět lokalit v Česku, které loni polétavý prach trápil nejčastěji, leží v Moravskoslezském kraji. Místy dosáhl i desetinásobku přípustné hranice a lidé jej dýchali až každý čtvrtý den v roce.

Zdroj:https://ostrava.idnes.cz/smogovy-zebricek-bilance-rok-2017-emise-prach-smog-ftb-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180110_375446_ostrava-zpravy_woj

NEJEN PROTO UTÍKÁ Z OSTRAVY MNOHO / HLAVNĚ / MLADÝCH LIDÍ .

 

NAŠÍ PRVNÍ DÁMĚ TO S PEJSKEM MOC SLUŠÍ !
https://cms.parlamentnilisty.cz/image.ashx?w=632&h=307&f=Ivana-Z_636516214282590666.jpg&id=129197

 

 

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

„ Míra lidské svobody je zase omezována a to jsme po 17. listopadu 1989 NEČEKALI “ / V.K. /

2018-01-07 16:48:41

.

 

 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD je součástí ústavního pořádku České republiky. / ZATÍM /

výročí_7502.pngvýročí_7502.pngvýročí_7502.png

 

 

 

 

 

 

 

OSLAVOVAT MOHLI JEN NĚKTEŘÍ ....... - PEJSKAŘI A PEJSCI URČITĚ NE !

.

no-comment-250x166.jpg

 TROVAN_!9.jpg

pes_cip_animL1.gif

 

 

 

 

 

 

.

 

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 

 

 

 

 

.

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

VŠECHNO JDE , JENOM CHTÍT ! JE VIDĚT, ŽE "NĚKDO" V OSTRAVĚ NECHCE , KDO A PROČ ASI ? ..... TIPNĚTE SI !!!

2018-01-06 19:25:10

,

                                                                                                    

PŘILOŽENÝ NÁVRH ZMĚNY OZV JE STARÝ TÉMĚŘ 2.ROKY A JE VELMI PODOBNÝ NÁVRHU OZV JEDNOHO MĚSTA NA MORAVĚ, KDE BYL TAKÉ SCHVÁLEN A VŠICHNI JSOU SPOKOJENI ! PROČ TO NEJDE V OSTRAVĚ ??? !!!

KOUZELNÉ SLOVÍČKO / VĚTA / ZNÍ : KONSENZUS- KOMPROMIS S OBČANY !         JDE TO I JINAK ! SVOBODA SVĚDOMÍ JE POJEM V OSTRAVĚ TÉMĚŘ NEZNÁMÝ !                       / ZNOVU MAMULAND ? /                                                              

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL ! STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

MMO-_novela_OZV_čipování.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

BABIŠ A FICO ODMÍTLI KVÓTY / BRATISLAVA 5.1.2018 /. A NEJEN OSTRAVŠTÍ OBČANÉ , NEJEN PEJSKAŘI JIŽ VÍCE NEŽ 5.ROKŮ ODMÍTAJÍ POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PEJSKŮ ! CO SE OD 10/ 2012 ZMĚNILO ??? ASI JEN CHOVÁNÍ ELIT !!!!

2018-01-06 11:25:01

Dámy a pánové / zastupitelé SMO / !

Volební rok 2018 začíná a i Vy určitě víte , že požadujeme jen to , co je samozřejmostí pro více než 60 procent občanů ČR, ale také pro 100 procent občanů POLSKA, SLOVENSKA, a např. také BAVORSKA , SASKA a BÁDENSKA ! Že je povinnost označovat psy v EU je sice pravda, není však pravda, že čipování je jediný způsob označování pejsků, jsou i jiné a neinvazivní způsoby ! POUZE PŘI PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC EU MUSÍ BÝT PEJSCI PODLE PRAVIDEL EU OZNAČENI ČIPEM A MÍT PAS !!! Vymývání mozků o množírnách psů v ČR je jen blábol těch, kteří na tomto "prodeji" čipů a čteček vydělávají a dál chtějí vydělávat. VÝRAZ ŠMEJDI JE V TOMTO PŘÍPADĚ ZCELA ZASLOUŽENÝ. Kolik bylo už v ČR obviněno či odsouzeno t.zv. množitelů ??? A kolik t.zv. množíren psů bylo v ČR PROKAZATELNĚ ZLIKVIDOVÁNO ?!  A kolik v Ostravě ? Nemravná výše pokut za porušení vyhlášky či zákona od roku 2020 je ve srovnání s jinými pokutami obludná a to nejen pro seniory ! Průměrná výše důchodu v ČR je necelých 12000 Kč , pokuty mají dosahovat výše až 100 000 Kč.  Režim vzor 1989 se bohužel vrací a Vy  neděláte nic proti tomu , ba právě NAOPAK !!! Pojem sloužit občanům Vám stále méně říká, ale touha po moci a ........ A nemohu nepřipomenout , že naše Ústava ČR i rozhodnutí Ústavního soudu znají také pojem cit a výhrada svědomí - chcete-li tak LIDSKOST ! ..... OZNAČOVÁNÍ ŽIVÝCH TVORŮ JE ZNÁMO JIŽ VELMI DLOUHO - PŘIPOMENU DNES NEJZNÁMĚJŠÍ : OSVĚTIM !!! / Oświęcim, německy: Auschwitz /.

Během dvou let vytetoval statisíce identifikačních čísel. Ta se po válce stala jedním ze symbolů holokaustu. Na předloktí je měli vězni z Osvětimi a pobočných táborů Březinka a Monowice.               S tetováním zde začali v roce 1941, v roce 1943 už měli identifikační číslo na ruce všichni vězni.!!!!!!

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/osvetim-tater-ludwig-eisenberg-pribeh-australie-kniha-pph-/zahranicni.aspx?c=A180108_131036_zahranicni_ert

 

BUDEME ZASE ZPÁTKY NEJMÉNĚ O 28 ROKŮ !!!

=========================================================

Chronický stres a jeho dopady na zdraví

Bušení srdce, návaly paniky, nevolnosti, třes rukou a další. I to mohou být příznaky chronického stresu. Ať už člověka trápí cokoliv, měl by příčině svého trápení učinit přítrž. Jedinec dlouhodobě vystavený takovému náporu si může ublížit nejen na těle, ale i na duši.

 

 Nela3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

https://www.email.cz/download/k/upqnMCXKLH4qZhx-zW5FVqfw_nI4KwoUWBTbo5bySxDCRUac24PNkg3gF6qZ7KO2FPgvwpk/Welpen-Attacke.mp4


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Kvůli čipům ......... ANI ČIPY RFID NEJSOU DOKONALÉ, RIZIKO VŽDY EXISTUJE !

2018-01-05 12:22:57

.

Počítače v ohrožení. Kvůli čipům

 

SAN FRANCISCO Výzkumní pracovníci společnosti Google odhalili závažné bezpečnostní nedostatky u čipů vyráběných firmami Intel, Advanced Micro Devices a ARM Holdings. Hackeři by jich mohli využít ke krádežím důvěrných informací z téměř všech moderních zařízení, která čipy těchto firem využívají, například z osobních počítačů či chytrých telefonů.

Zjištěné bezpečnostní nedostatky se týkají čipů v miliardách zařízení a hackeři je mohou využít například k získání hesel či dalších citlivých údajů. Čipy Intelu podle serveru BBC využívá v celém světě asi 80 procent stolních počítačů a 90 procent přenosných počítačů.

Intel na odstranění zjištěných bezpečnostních nedostatků pracuje. Některé úpravy v podobě aktualizace softwaru již údajně byly provedeny nebo budou dostupné v příštích dnech, píše BBC. Společnost ARM oznámila, že již poskytla nástroje k odstranění bezpečnostních nedostatků svým zákazníkům. Firma Advanced Micro Devices vyjádřila přesvědčení, že riziko u jejích produktů je v současnosti „téměř nulové“. (ČTK)

 

 https://www.mfdnes.cz/ctecka.aspx#object=6622668

.... / Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL ! STRES NELÉČÍ !!!!! / ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

Nelinka2.JPG


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

PRO 55. NETEČNÝCH ZASTUPITELŮ SMO JSOU OBČANÉ MĚSTA AŽ ...... ! "ČIPOVACÍ" OZV č.9 / 2012 NENÍ AŽ PO OBČANECH, ALE JE , JAK SE ZDÁ, VÍCE NEŽ OBČANÉ OSTRAVY ! / LOBBY ČIPŮ RFID A ČTEČEK VÍTĚZÍ /

2018-01-03 15:38:47

. 

OTÁZKA CTI A SVĚDOMÍ ? NA OSTRAVSKÉ RADNICI POJEM TÉMĚŘ NEZNÁMÝ , STEJNĚ JAKO NEBEZPEČNÝ STRES ! STRES I ZABÍJÍ !

Nezbývá než opakovat - STRES NELÉČÍ - obzvláště u seniorů !!!

Vytrvale a dlouhodobě klesající počet obyvatel OSTRAVY vypovídá o mnohém ! Kdo jen to řekl, že Ostrava je nemocné město ... nevíte náhodou ?

 

Jak dopadla anketa o povinném čipování psů - 10 x více odpůrců !!! ODPŮRCŮ ČIPOVÁNÍ BYLO 10 X VÍCE NEŽ ZASTÁNCŮ ČIPOVÁNÍ A TO Z cca 12000 HLASUJÍCÍCH !!!

/A pan starosta Staré Bělé by měl více užívat selský rozum, řekl ..../Výsledky ankety i názory čtenářů z debaty pod článkem na iDNES.cz ukázaly, že Krejčíček sice není jediným odpůrcem, ale podporovatelů je víc.

Zdroj:https://ostrava.idnes.cz/zastavky-na-znameni-ostrava-mhd-autobusy-cestujici-anketa-nazory-1c4-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171221_372112_ostrava-zpravy_sme 

    

 POSMĚCH ČI URÁŽENÍ už nejen OBČANŮ NEJSOU NĚKTERÝM "ZASTUPITELŮM" OSTRAVÁKŮ  CIZÍ ! KDO TO V OSTRAVĚ  SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ??? SVÉVOLI NADLIDÍ, "ELIT" ČI "EXPERTŮ" JE NUTNÉ DŮRAZNĚ ODMÍTNOUT, NEJSME STÁDO OVCÍ, JSME OBČANÉ OSTRAVY A NA PODZIM PŮJDEME VOLIT !!! ELITÁŘSKOU ČI ÚŘEDNICKOU SVÉVOLI JE TŘEBA STÁLE ODMÍTAT A TO NEJEN U ČIPOVÁNÍ !

/ Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo dle dotazování Necipujtenas.CZ a nejnovějších judikátů Ústavního soudu ČR: Výjimky z obecně závazných vyhlášek nelze udělovat libovolně bez úpravy patřičného podzákonného předpisu ! /   https://t.co/bMaxyi483L https://t.co/0r75bUH2F3

 

Vytrvale a dlouhodobě klesající počet obyvatel OSTRAVY vypovídá o mnohém ! Kdo jen to před volbami řekl, že Ostrava je nemocné město ... nevíte náhodou ?

 

 =====================================================================================

 
V Německu se úprava liší v jednotlivých spolkových zemích. Povinnost
čipovat všechny psy je stanovena v následujících zemích: Berlín, Dolní Sasko,
Durynsko, Hamburk, Sasko-Anhaltsko. V Braniborsku se tato povinnost týká
pouze tzv. nebezpečných plemen a psů vyšších než 40 cm v kohoutku anebo
s váhou vyšší než 20 kg.
V dalších zemích je povinnost čipování stanovena pro nebezpečné psy
(bojová plemena): Brémy, Hesensko, Meklenbursko
-Přední Pomořansko,Porýní- Falc, Sársko, Severní Porýní-Vestfálsko, Šlesvicko
-Holštýnsko.
Pouze ve třech spolkových zemích není povinnost čipování stanovena
(Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko).

krqAkPueBlqhcqXrJMultkeQHtKoz9zVK5StBxcpM6yMsUYnuJFbn21Adwr5TAMWtFiPIiI.jpg

......... / druhý spoluautor Petice a můj nejlepší kamarád již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!! / ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 

 

 

 

.........  spoluautor Petice a můj nejlepší kamarád již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!! ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Co bylo vlastně příčinou? Mohlo to mít nějakou souvislost se stresem kvůli soutěži krásy?

2018-01-03 08:29:55

.

     Modlila jsem se, aby Martin přežil a uzdravil se, říká šéfka České Miss

 

 

Co bylo vlastně příčinou? Mohlo to mít nějakou souvislost se stresem kvůli soutěži krásy?

Právě že vůbec ne. Kdyby se to stalo na jaře, tak bych tak možná i uvažovala, ale i když byly finálové přípravy v létě v plném proudu, tak to nebyl extrémní stres. Přišlo to z ničeho nic, ale je pravda, že když se člověk ohlédne za tím, co Martin v posledních dvaceti letech zažil, určitě na něm pracovní či jiný stres zanechal následky a někde si to tělo průběžně všechno ukládalo. Takže .......

Zdroj: https://revue.idnes.cz/eva-ceresnakova-martin-ditmar-koma-nemocnice-boj-o-zivot-ceska-miss-1fn-/lidicky.aspx?c=A180101_124832_lidicky_zar

........  spoluautor Petice a můj nejlepší kamarád již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!   

RR35.jpg

ANO_BUDE1.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Výhrada svědomí - Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské ...

2018-01-01 20:03:24

 

Otázka výhrady svědomí je v některých oblastech velmi kontroverzní a často se o ni vede tvrdý boj. Encyklika Evangelium vitae papeže Jana Pavla II. zdůrazňuje, že odmítnutí účasti na nespravedlivém konání není pouze morální povinností, ale je to i základní lidské právo, které občanský zákon musí uznat a chránit.

 

Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské ...

STRES NELÉČÍ/ANI V ROCE 2018 !!!/ STRES I ZABÍJÍ !!!

Stres zvyšuje výkon i zabíjí - iDNES.cz

finance.idnes.cz/stres-zvysuje-vykon-i-zabiji-dje-/podnikani.aspx?c...165646...

29. 6. 2007 - Reakce na stres nás ničí a zároveň chrání. Jak je to možné? Zkuste porozumět stresu dříve, než se mu začnete bránit.

29. 6. 2007 - Reakce na stres nás ničí a zároveň chrání. Jak je to možné? Zkuste porozumět stresu dříve, než se mu začnete bránit.! -

 

20. 1. 2016 - Ústavní soud, Brno, TZ 6/2016. I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny .. / proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod./

........  spoluautor Petice a můj nejlepší kamarád již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

 

 

NELČA_12-201341.JPG


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE V KRUHU RODINY, HODNĚ ZDRAVÍ A TAKÉ HODNĚ ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 2018 VÁM I VŠEM SLUŠNÝM LIDEM NEJEN V OSTRAVĚ !

2017-12-23 19:55:03

P3241537A23.JPG

V anketě hlasovalo pro zavádění režimu „na znamení“ 2,5krát více lidí než proti.

Zdroj: https://ostrava.idnes.cz/zastavky-na-znameni-ostrava-mhd-autobusy-cestujici-anketa-nazory-1c4-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171221_372112_ostrava-zpravy_sme

 ........  spoluautor Petice a můj nejlepší kamarád již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !!!!!  ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 

Fotografie0155_002.jpg

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook