Námitka k návrhu územního plánu Pyšely

 Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, my, níže uvedení a podepsaní občané obce Pyšely, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti.  

Protože jako hlavní cíl územního plánu vnímáme zvýšení kvality bydlení a zajištění dostatečné infrastruktury pro stávající obyvatele, dovolujeme si my, níže podepsaní majitelé nemovitostí v katastrálním území Pyšely (okres Benešov); číslo katastrálního území 737054, podat námitku k návrhu územního plánu obce:

I.  Nesouhlasíme s hromadnou výstavbou obytných domů v katastru Pyšel, Zaječic a Kovářovic a zabráním půdního fondu pro plochu výroby specifické – fotovoltaika.      

II. Žádáme o revidování aktuálně platného územního plánu z roku 2009 – jmenovitě ploch určených pro bydlení v prostoru mezi Pyšely a Zaječicemi (PY38, PY40, PY41, PY42, PY43, PY45 ) a plochy výroby specifické (PY44) a změnu využití těchto ploch zpět na ornou půdu nebo jinou zeleň.

III. Žádáme, aby obec po vypovězení kupní smlouvy na pozemky, na nichž bylo plánováno zbudování Rescue centra, zrušila záměr tyto pozemky prodat.

IV. Žádáme zakomponování projektu (vyčlenění pozemků) na zajištění dostatečné infrastruktury (přívod pitné vody, kanalizace, atd.) do územního plánu, dle současných a budoucích potřeb obce,

 

a to z těchto důvodů:

1) Vzhledem k tomu, že nový návrh územního plánu počítá téměř se zdvojnásobením počtu obyvatel Pyšel a přilehlých obcí, jsme přesvědčeni, že jakákoli další masová zástavba na pozemcích mezi Pyšely a Zaječicemi poškodí naši obec především takto:

    a. již dnes není k dispozici dost vody pro stávající obyvatele. Pokud se do Pyšel přistěhuje další cca 1 000 obyvatel a obec se nenapojí na nový zdroj, nebude již voda pro nikoho, natož stávající obyvatele. Uvedené pozemky se navíc nacházejí přímo nad obecními vrty na pitnou vodu.

   b. naše domy a pozemky ztratí na hodnotě, protože se z Pyšel stane „obyčejné přelidněné satelitní městečko“.

   c. součástí územního plánu je i možnost výstavby fotovoltaické elektrárny, která obci nepřinese žádné výhody, pouze opět zhyzdí krajinu.

2) jsme přesvědčeni, že tak velké rezervy ploch pro bydlení obec v tuto chvíli a ani do budoucích let nepotřebuje.

3) jsme přesvědčeni, že jakékoliv budoucí změny v ÚP musí být podmíněny také dobudováním potřebné obslužné infrastruktury, především dostatečně kapacitní kanalizace a čističky odpadních vod (což je ostatně zákonná povinnost obce).

4) v neposlední řadě žádáme o zlepšení informovanosti o tak důležitých věcech, jakým je bezpochyby změna územního plánu, prostřednictvím SMS a emailu, a současně vzhledem k nedostatečné aktuální informovanosti obyvatelstva o chystaných změnách v ÚP dále žádáme zastupitelstvo o zorganizování veřejného projednání ÚP, na němž zastupitelé spolu s projektantem zodpoví občanům jejich dotazy. V Pyšelích dne 16. 11. 2018.

 

mapa_nový_územní_plán1.jpg

 

 

mapa_rozloha.jpg

 


Petr Kotouš    Kontaktujte autora petice

Facebook