Petice ve věci trestní odpovědnosti úředníků

Věc: Petice ve věci trestní odpovědnosti úředníků


K rukám následujících orgánů:

1. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Petiční výbor
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
2. Ing. Miloš ZEMAN, prezident České republiky, Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
3. Ing. Andrej BABIŠ, premiér České republiky
Babická 2329/2, 149 00 Praha 4

Petiční výbor
➢ jméno a příjmení: Maxmilián Šimek, adresa: Cihelní 128/27, 702 00 Ostrava (zastupuje výbor);
➢ jméno a příjmení: Ing. Petra Rašková, adresa: Hornopolní 933/36, 702 00 Ostrava
➢ jméno a příjmení: Ing. Marek Škarban, adresa: Turgeněvova 328/37, 716 00 Ostrava Radvanice.

PETICE:
My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme nesouhlas se stávající situaci ve věci trestního stíhání úředníků státní správy a samosprávy.
Dle stávajícího vývoje se jeví, že úřednici jsou více než dříve stíhaní v přímé souvislosti s jejich činností a rozhodováním, když trestní stíhání je zahajováno a vedeno i z důvodů jiného právního názoru takového úředníka, tedy za situace, kdy je vydané rozhodnutí později v rámci opravných prostředků změněno nebo zrušeno, kdy takové stíhání je nyní podněcováno jak neúspěšnými účastníky daného správního řízení, tak různými zájmovými skupinami, kdy takovým podnětům je popřáváno sluchu na státních zastupitelstvích i u orgánu činných v trestním řízení.
Každý úředník je ze zákona povinen řádně vést jemu přidělené správní řízení a konat ve jménu úřadu úkony s tím související, kdy nezřídka je výhradně na jedné osobě shromáždit všechny potřebné doklady, informace a důkazy pro následné vydání rozhodnutí. Rozhodnutí je pak výsledkem zvážení všech rozhodných skutečnosti v daném okamžiku, resp. výsledkem právního uvážení daného úředníka je jedinečný právní názor dané osoby vzniklý zákonným postupem v dané věci. I přes takový postup však
nezřídka dochází ke zrušení takového rozhodnutí, ať už z důvodu jiného názoru nadřízeného orgánu v rámci přezkumu nebo změny rozhodovací praxe, kdy však v takovém případě je zjevně dán prostor k tomu, aby byl úředník vydávající zrušené rozhodnutí hnán k odpovědnosti, kdy v takovém případe je nyní uplatňováno trestní odpovědnost za „zneužití pravomoci“. Úředníci jsou nezřídka trestně stíhání, kdy
důvodem pro takové stíhání je jiný právní názor úředníka na dané rozhodnutí. Důkazem takového postupu je nyní již notoricky známé trestní stíhání Ing. Alena Vitásková, bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu, která však byla po několika letech stíhání zproštěna a to navíc až soudem vyšší instance, jakož i související trestní stíhání úředníků ERÚ ve věcech udělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, kdy se však ukázalo, že doklady doložené některými žadateli byly nesprávné nebo dokonce podvrhy, což nemohl úředník ovlivnit a fakticky ani zjistit, nicméně k trestnímu stíhání přesto došlo.

Jako odstrašující případ je odsouzení Ing. Schneidrové, k trestu odnětí svobody ve výši 7 let a pokuty ve výši 250.000,- Kč, která byla odsouzená právě za právní názor. Jsme svědky kriminalizace právního názoru, bez toho aniž by státní zástupce či soudce prokázali úmysl jakéhokoliv korupčního či jiného obdobného jednání.

Stávající praxe tak vede ke strachu úředníků v rámci vydávání rozhodnutí, kdy
vydání rozhodnutí je nyní faktickým důvodem pro trestní stíhání takového úředníka.
Aktivita orgánů činných v trestním řízení v této oblasti ve spojení s mediálním honem po senzaci v podobě „odhalení a potrestání“ úředníků nyní navíc nachází úrodnou půdu i na půdě poslanecké sněmovny, když některé strany volají po hmotněprávní odpovědnosti úředníků a dokonce i soudců za každé rozhodnutí, které bylo posléze v rámci opravného řízení zrušeno, kdy touto aktivitou na poslanecké sněmovny mohou vznikat různé legislativní paskvily, které ještě více podpoří orgány činné v trestním prostředí v prověřování a stíhání každého úředníka.
Závěrem tak nesouhlasíme s paušální kriminalizací a přenášení hmotné odpovědnosti na úředníky státní správy a samosprávy a žádáme, aby byly přijaty jednoznačné legislativní kroky směřující k jasnému vymezení hranice mezi zákonným správním uvážením úředníka a trestní odpovědnosti úředních osob za přijaté rozhodnutí a to tak, aby bylo zamezeno stávajícímu zneužívání příliš volné legislativní úpravy pro paušální stíhání úředníků.


V Ostravě dne 01.04.2018

                                                                           Petiční výbor


Hanka Bysková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Hanka Bysková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook