Petice za zachování kvality a dostatečného množství nezávadné vody pro potřeby současných i následujících generací

Podzemní voda je vyčerpatelný přírodní zdroj.

Závisí na ní život. Je třeba ji chránit a uchovat ji zdravotně nezávadnou a v dostatečném množství pro uspokojení životních potřeb současných i všech následujících generací obyvatel planety Země.

Nejvíce kvalitu a množství vody v půdě ohrožuje: čerpání podzemní vody z vrtů, odlesňování, těžba nerostných surovin, meliorace, urbanizace okolí řek, chemizace zemědělství, používání mořeného osiva, dusíkatých hnojiv, čistírenských kalů, intenzifikace, nevhodné osevní a agrotechnické postupy v zemědělství, průmyslová výroba, produkce CO2 – skleníkového plynu, který je jednou z hlavních příčin globálního oteplování a následně změny vodního cyklu v přírodě. Nadměrný lov ryb (ryby nemají možnost se přirozeně rozmnožovat). S tím spojený úbytek ptactva, obojživelníků a hmyzu. Trvale neudržitelný rozvoj lidstva založený na egocentrismu a současné ekonomické paradigma maximalizace zisku.

V důsledku klimatických změn, zapříčiněných lidskou činností, a odebíráním podzemní vody z hlubinných vrtů, např. město Olomouc, Mladá Boleslav a dalších, došlo v lokalitách dotčených těmito vrty k poklesu hladiny podzemní vody do té míry, že voda ve studnách v letním období mizí, vysychání lužních lesů, mokřadů, kolísání, nebo ztrátě vody ve vodotečích, úbytku, nebo úplné ztrátě kapilární vody v půdě – vysychání půdního profilu 0 – 40 cm v letním období. V důsledku intenzifikace v zemědělství došlo ke ztrátě retenční schopnosti půdy – dešťová voda se nevsakuje a odtéká do vodotečí. V důsledku chemizace v zemědělství dochází k znečištění podpovrchových podzemních vod – voda ve studnách, vodních tocích není pitná, obsahuje agrochemikálie, těžké kovy z mořidel osiva, dusičnany, antibiotika, antikoncepci.

 

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme:

O zákaz odběru podzemních vod z vrtů, zákaz urbanizace a jakýchkoliv stavebních úprav v okolí vodních toků a vodotečí, zákaz kácení dřevin v okolí vodních toků a vodotečí.

Zavést výběrovou lesní těžbu. Žádáme o zákaz používání agrochemikálií, dusíkatých hnojiv, mořeného osiva, čistírenských kalů a dalších látek snižujících kvalitu podzemních i povrchových vod na celém území státu.

O zákaz těžby nerostných surovin. O Zákaz používání podzemních vod v průmyslu, zemědělství a okamžité snížení produkce CO2 na polovinu. O Podporu celoplošného zarybení, chovu ryb a zprůchodnění řek pro ryby a ostatní vodní živočichy. O zákaz lovu ryb mimo chovné nádrže. Provádět výsadbu a ochranu biokoridorů, biocenter, krajinných prvků, vodotečí a lineární vegetace, vytváření tůní, mokřadů, meandrů, chovných rybníků, slepých ramen v krajině nad rámec územního plánu. Žádáme, aby tyto krajinné prvky nově podléhaly pouze oznámení, bez nutnosti stavebního řízení, vynětí ze ZPF a byly osvobozeny od platby daně z nemovitostí, jelikož nepřináší finanční zisk. Vzdělávací systém založit na principech integrity a začlenit další principy trvale udržitelného rozvoje do systému vzdělávání.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Členové Spolku ekologické organizace PagoPago se sídlem Tři Dvory 2 Litovel 78401 Členové rady, jmenovitě Josef Čermák, Tři Dvory 2 Litovel 78401, Petr Prokeš, Tři Dvory 2 Litovel 78401, Libor Pavlíček Brno, Sirotkova 32

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 


Josef Čermák za neziskovou ekologickou organizaci PagoPago    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook