PETICE za zmírnění trestu, či udělení milosti Rudolfu Schweserovi (dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním).

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme o zmírnění trestu v případě odsouzeného Rudolfa Schwesera, nar. 09.06.1962, bytem trvale Karviná, Ráj, Dačického 578, který byl po 13 let trvajícím soudním řízení odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve lhůtě 5 let, a to rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.07.2017 (č.j. 48 T 2/2008-4557) za spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst.1, odst.2 písm. a), odst.3 tr. zák. Žádáme Vás o zmírnění trestu na podmínku s nejdelší možnou zkušební dobou, anebo milost. Současně se zaručujeme o doživotní bezúhonnost a řádný život obžalovaného. Žádáme Vás o přihlédnutí k tomu, že se soudní řízení táhlo nepřiměřeně dlouho a ke skutečnosti, že stát je povinen v trestním řízení chránit právo na přiměřenou délku řízení. Domníváme se, že v tomto případě bylo toto právo porušeno a současně uvádíme, že uložený trest po takto dlouhé době vyvolává v nás jako občanech České republiky z našeho pohledu oprávněnou nedůvěru v český justiční systém. Jako odůvodnění žádosti a sepsání petice uvádíme, že čekání na rozsudek 13 let je extrémní. Trest odnětí svobody uložený po takto dlouhé době od spáchání protiprávního jednání, kdy si již odsouzený ze samotné doby trestního řízení vzal potřebné ponaučení a své ponaučení deklaroval tím, že se od té doby nedopustil žádného dalšího protiprávního jednání, již dle našeho názoru nejenže nesplní svou funkci, ale může mít na odsouzeného demotivační a téměř devastující účinek. Uvažte prosím, že žít 13 let v nejistotě z výsledku trestního řízení je dost dlouhá doba na to, aby se člověk poučil z jediné chyby. Nehledě na dopad vleklého trestního řízení na osobní život odsouzeného, na jeho rodinu a blízké odsouzeného. Současně se domníváme, že je nutné zde zdůraznit, že Rudolf Schweser je nejen řádným a po celou dobu poctivě pracujícím občanem, ale také člověkem, který společnosti přispívá působením v kulturní oblasti. Jedná se mimořádně nadaného muzikanta a moderátora, který byl pořadatelem nejedné hudební akce. Svým působením v hudební sféře vyzdvihl mnoho mladých hudebních talentů a pomohl mnoha mladým lidem najít svůj životní cíl. Děkujeme za projednání a Vaši vstřícnost. S přátelským pozdravem níže podepsaní. 

 


Lada Fojtíková, Tyršova 307/11, Karviná - 7    Kontaktujte autora petice

Facebook