Petice Záchrana cirkusů se zvířaty v ČR

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod §1 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05; Poslanci parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1, 118 26; Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01.

3. červen 2013

Vážený pane ministře, vážené členky a členové Parlamentu ČR, vážené senátorky a senátoři,

my, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme o zachování dlouhodobé kulturní tradice  cirkusů se zvířaty v České republice.

Odůvodnění:

-          Drezúra volně žijících zvířat byla upravena Novelou zákona 246/92 sb., Na ochranu zvířat proti týrání, §14a v roce 2006.  Dále vyhláškou č. 346/2006 Sb.,O stanovení bližších podmínek chovu a drezúry. Je rovněž vázanou živností v platném živnostenském zákoně.

-          Cirkusy dbají pravidel a možností k chovu volně žijících i domestikovaných zvířat.

-          Formy výcviku se uzpůsobily dnešním potřebám a možnostem, zvířata již neproskakují ohnivé kruhy, výcviky jsou vedeny formou tréninku. Majitelé zvířat mají řádná osvědčení a kurzy.

-          Českým cirkusům se daří odchov zvířat přirozenou cestou!

-          Řada českých cirkusů splňuje transportní podmínky pro zvířata maximálně do 8 hodin provozu a posléze jsou zvířata vypuštěna do výběhů. Transportní vozy prochází pravidelnou kontrolou čelny SVS ČR. Mnoho evropských cirkusů toto dodnes nesplňuje.

-          Písemné zmínky o českých cirkusech sahají do 18 století je nasnadě zvážit jejich zařazení do nehmotného kulturního dědictví, jejich zrušením nebo zásadní změnou formy příjdeme o budovanou tradici, která by neměla návratu.

-          I nadále platí kontaktní seznámení se zvířaty, jejich životem a chovem, zapojme cirkusy do výchovně vzdělávacích programů pro školy.

-          Krajně se distancujeme nazývat chov zvířat v cirkusu atrakcí!

 

-      Česká republika by svými zákony měla následovat další evropské kulturní státy a měla by ochraňovat

svá kulturní dědictví  i pro budoucí generace. Vždyť moderní stát dokáže udržet tradice v moderních podmínkách, které jsou dostupné v dané době.

 

Děkujeme za podporu.

Vyplněné petiční archy posílejte na adresu: OS Asociace českých cirkusů,

Chotětovská 680/1,

190 00  PRAHA 9

nebo je zanechávejte v cirkusech, které jste navštívili, archy nám doručí.

Za petiční výbor:  Ludvík Berousek, Křenická 10, 100 00, Praha 10, Jiří Berousek, Třebešovská 20/132, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Patrik Joo, Zbožíčko 15, 289 25 Straky

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 

 

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


Asociace Českých Cirkusů, o.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Asociace Českých Cirkusů, o.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook