Petice za ohleduplnou výstavbu na Komenského náměstí

 

**** Krátké shrnutí ****

Osud Komenského náměstí nám není lhostejný. Žádáme, aby byly zohledněny obavy jeho obyvatel týkající se nárůstu dopravy, ztráty parkovacích míst a znehodnocení lokality v případě výstavby nové budovy školy. Požadujeme, aby byly navrženy, projednány a realizovány potřebné úpravy projektu a především, aby bylo slovo obyvatel lokality v celém procesu řádně slyšeno a místním školákům bylo umožněno do této budovy chodit. 

 

**** Plný text petice **** 

Vážený pane starosto,

 • my, níže podepsaní obyvatelé Říčan se silným vztahem k lokalitě Komenského náměstí,
 • kterou považujeme za hodnotné místo k bydlení pro její klidný a přírodní charakter,
 • kde však dennodenně zažíváme problémy s  dopravou a nedostatkem parkovacích míst,
 • aniž bychom zpochybňovali rozhodnutí o umístění nové budovy základní školy v této lokalitě,
 • jsme znepokojeni současným přístupem představitelů Města Říčany v otázkách její výstavby,
 • která svým rozsahem, finanční náročností i dopadem na okolí nemá v historii města obdoby,
 • trváme na tom, aby byla respektována práva obyvatel lokality a vyslyšeny jejich obavy
 • a žádáme, aby orgány města Říčany učinily vše potřebné k naplnění následujících požadavků:  

 

I. Minimalizace dopadů výstavby a provozu školy na dopravu v lokalitě

 1. Z důvodů minimalizace vnitroměstské dopravy a současně umožnění, aby obyvatelé lokality mohli využívat výhod nové školní budovy, požadujeme zařazení okruhu minimálně 500 m od stavby do spádového obvodu školy (dané budovy, nikoliv jen organizace, pod kterou bude budova spadat) vč. zajištění otevření alespoň jedné třídy z každého ročníku pro žáky ze spádové oblasti.
 2. Zachování minimálně stávajícího počtu dlouhodobých parkovacích stání pro rezidenty v lokalitě (takových, která nebudou spadat do žádného časově omezeného režimu parkování, jako je např. K+R).
 3. Zpracování dopravní studie, její projednání s obyvateli lokality, zapracování dopravních opatření do projektu a jejich realizace před zahájením provozu školy.
 4. Výstavba parkování K+R v ulici Olivova včetně chodníků vedoucích z tohoto parkování k budově školy, to vše před zahájením provozu školy.
 5. Zavedení městské hromadné dopravy pro obsluhu základní školy před zahájením provozu školy.
 6. Rozšíření a rekonstrukce ulic Melantrichova, Chelčického a ostatních komunikací na Komenského náměstí před zahájením provozu školy.
 7. Zvážení prodloužení ulice Třebízského až na Komenského náměstí před zahájením provozu školy.
 8. Zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy na hlavních přístupových uzlech do oblasti Komenského náměstí (zejména výstavba světelné křižovatky ulic Rýdlova a Štefánikova, popř. i jinde, a to před zahájením provozu školy).  

 

II. Minimalizace narušení stávajícího charakteru lokality

 1. Požadujeme úpravu vítězného architektonického návrhu tak, aby (a) odstup stavby od existujících budov byl minimálně 25 m, (b) maximální výška budovy činila 2 nadzemní podlaží, (c) hmota budovy byla přiměřeně rozdělena, (d) pozemek Komenského náměstí byl zastavěn maximálně do 30%, (e) kapacita školy nepřesáhla 500 žáků.
 2. Současně požadujeme, aby byl vytvořen, představen, s obyvateli projednán a následně i spolu s výstavbou školy realizován projekt finální podoby parku ve stavbou nedotčené části Komenského náměstí, a to při zachování jeho rekreačního charakteru se současným ponecháním stávajících funkcí (parkování, kultivované umístění kontejnerů na tříděný odpad vč. přístřešků, obnova laviček atp.).

 

III. Komunikace s obyvateli

 1. Za zcela zásadní pak požadujeme zintenzivnění komunikace s rezidenty lokality. Jako minimální standard považujeme zřízení speciální rubriky na webových stránkách města, kde bude pravidelně a bezodkladně informováno o všech důležitých posunech ve věci (podání žádosti o stavební povolení, jeho vydání atp.), v době výstavby pak rovněž o plánu hlučných či prašných činností, uzavírkách a jiných podstatných skutečnostech.
 2. Očekáváme, že komunikace bude obousměrná a na partnerské bázi a že bude vytvořeno prostředí pro zasílání podnětů a stížností v době výstavby, na které bude bezodkladně a adekvátně reagováno.

JUDr. Kryštof Horn (zastupuje petiční výbor)    Kontaktujte autora petice

Facebook