Výživné není jediným právem dítěte.

 

Radě vlády pro lidská práva (posta@vlada.cz) a
Výboru pro práva dítěte RVLP (kalenska.petra@vlada.cz)
Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01


Odkazujíce na doporučení Výboru pro dětská práva OSN ke 3. a 4. periodické zprávě o naplňování Úmluvy o právech dítěte:
- Výbor především naléhavě žádá ČR, aby ve všech fázích provádění Úmluvy systematičtěji zapojovala a podporovala nevládní organizace, zejména organizace založené na právech, a jiné složky občanské společnosti pracující s dětmi a pro děti.
- Výbor doporučuje ČR, aby provedla komplexní přezkoumání veškeré své legislativy a přijala veškerá opatření nezbytná pro zajištění úplné aplikace Úmluvy v jeho právním systému.
- Výbor vyzývá ČR, aby zvýšila své úsilí o zajištění přiměřené integrace a důsledné aplikace principu nejlepšího zájmu dítěte v legislativních, správních a soudních řízeních, jakož i ve všech politikách, programech a projektech, které se týkají dětí a majících dopady na děti.

a na deklarované cíle Výboru pro práva dítěte:
· nutnost respektu „zájmu“ dětí v každodenní politické praxi na úrovni exekutivy, zákonodárného sboru a samosprávy při tvorbě všech koncepcí a strategií, a
· potřebu vytvoření koncepce „Justice přátelská dětem,“

my, organizace a jednotlivci zabývající se rodičovstvím a ochranou práv dětí, rodičů a rodin, požadujeme vypracování stanoviska Výborem pro práva dítěte k „Analýze aktuálních otázek výživného,“ kterou pro Vládu ČR vytvořilo ministerstvo spravedlnosti, popř. žádáme Radu vlády pro lidská práva, aby Výboru pro práva dítěte vypracování stanoviska uložila.
( http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6223&d=354604 )

Tvůrci Analýzy neoslovili občanskou společnost a ignorovali veřejné diskuze k problematice výživného, které po léta probíhají na internetu ( http://www.vyzivne.info , https://www.adikia.cz/diskuse ) Analýzu připomínkovali z kompetentních subjektů téměř výhradně soudci, exekutoři a advokáti. Proto navrhuje pouze opatření k ochraně jejich práv (zájmů) a ignoruje práva (zájmy) dětí a jejich rodin.

Dle našeho přesvědčení není právo na co nejvyšší výživné jediným, a ani nejdůležitějším právem dítěte, a zpravidla nemůže ospravedlnit jím způsobované „války“ mezi rodiči, vyprovokovaná křivá obvinění, únosy dětí, absenci péče a výchovy nepečujícího rodiče, bránění ve styku, traumata a zničená dětství i rodičovství.

Za největší aktuální problém („otázku“) výživného považujeme, na rozdíl od Analýzy, nepřiměřené zisky soukromých exekutorů a advokátů, resp. jejich běžně používané neetické i nezákonné praktiky při obohacování se pod záminkou vymáhání výživného, v konečném důsledku vždy na úkor dětí a jejich rodin.

Žádáme o posouzení Analýzy z hlediska ochrany ostatních práv (zájmů) dětí, rodičů a rodin, zvláště před okrádáním a poškozováním ze strany „exekučního/rozvodového průmyslu,“ před jím financovanými mediálními manipulacemi, politickým lobbingem, před naváděním k soudním sporům a exekucím, před účelovým výkladem práva a před všemožným dalším zneužíváním institutu výživného.

Není pochyb, že „Analýza aktuálních otázek výživného“ se zájmů a práv dětí týká a Výbor pro práva dítěte je tu právě proto, aby k materiálům tohoto typu stanoviska vydával. Požadujeme splnění povinnosti, ke které se zavázal. Stanovisko Výboru pro práva dítěte nechť vychází z výše uvedených principů. Podepsaní současně nabízejí pomoc při tvorbě stanoviska v podobě připomínek, budou-li osloveni.

Příloha: http://oos.wz.cz/vyzivne-analyza-vlada.pdf  


Odborová organizace Sluníčko    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Odborová organizace Sluníčko, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook