Prošetření důvodů a procesů, které předcházely rozhodnutí o nepřijetí dotace na vzdělávání dětí a mládeže v Kutné Hoře.

PETICE

za prošetření důvodů a procesů, které předcházely rozhodnutí o nepřijetí dotace k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře".

Dle z.č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

OTEVŘENÝ DOPIS
V Kutné Hoře 24.7.2018

Vážený pane starosto,                                                                              
obracím se na Vás z pozice rodiče a mluvčí skupiny maminek s prosbou o pomoc a podporu. Žádáme tímto o prošetření důvodů a procesů, které předcházely rozhodnutí o nepřijetí dotace k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře". Pokud je to možné, změňte rozhodnutí. Prosíme, neberte podporu našim dětem!
Nás řadové občany, rodiče, pedagogické a sociální pracovníky, překvapilo zamítnutí přijetí schválené dotace ve výši 77 mil. Kč, která měla podpořit vzdělávání našich dětí. Řada závažných a protichůdných informací, které zazněly z úst vedení města, zastupitelů, ředitelů škol, zástupců místních firem nebo Hospodářské komory nás vedla k pročtení zápisů školské komise, usnesení městské rady a zastupitelstva od roku 2015. Vidíme rozpory v prohlášeních odborné veřejnosti, nového vedení města a zápisy.
Jako matky si chceme si být jisté, že se naše děti nestaly součástí bezprecedentního osobního selhání nebo předvolební „šachové partie“. Jsme znepokojené! Požadujeme okamžité prošetření! Je alarmující, že prostředky schválené našim dětem budou umístěny do jiných měst.
Ptáme se: Není školská komise spíše místem politických a mocenských her, než místem pro hájení zájmů našich dětí?
1) Požadujeme jmenování Zvláštní komise zastupitelů v poměrném zastoupení všech zvolených stran a uskupení a našeho zástupce (ve smyslu 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím), zapojení Oddělení interního auditu města, a provedení šetření v uvedené věci s vypracováním zprávy v termínu do 31.8.2018 (tj. přes 30 dnů). Komise by se neměla vyhnout konstatování, zda nebyla / byla způsobena škoda a zda je stav nezvratný.
2) Žádáme o veřejné slyšení, které bude na programu zastupitelstva 11.9.2018 rovněž za účasti členů Pracovní skupiny projektu jmenované radou města, viz. zápis ze školské komise, školské komise a koordinátora projektu. Očekáváme zejména:
prezentaci závěru Zvláštní komise zastupitelů
podmínky projektu: Kdy a jak byly předloženy zastupitelům před podáním žádosti?
projektové řízení: Jak se na projektu pracovalo od podání žádosti o dotaci. Co vše bylo připraveno, např. výběrová řízení? Jaké byly nastavené kontrolní mechanizmy a průběžná informovanost zastupitelů, ředitelů a občanů?
,,megalomanství“: uvedení položkového seznamu naddimenzovaných částí projektu. Kdy a jak dříve na skutečnost upozornila zastupitele Mgr. Vepřková, předseda ŠK? Kteří nestranní odborníci a kdy zhodnotili, že hi-tech vybavení je pro kutnohorské děti zbytečné a zaslouží si jen obyčejné vybavení místo špičkového?  
náhradní řešení: Co konkrétně děti dostanou? Přímé srovnání výhod pro naše děti plynoucích z obou verzí. Kdo je autorem myšlenky redukované investice a kdo bude projekt koordinovat?
udržitelnost: Mgr. Doušová, člen ŠK by měla vysvětlit tvrzení: "V pětileté době udržitelnosti musíte vše, co se rozbije, okamžitě nahradit. Když by se rozbil například gravírovací laser za statisíce, který mají opravdu někde ve fabrikách, muselo by ho město koupit ze svého.“ Jak k závěru došla?
otázky občanů: očekáváme dostatečný prostor


Zrušení projektu je znepokojivé z toho důvodu, že dotace byla schválena MMR. Plné bodové hodnocení projektu znamená, že pohled odborníků MMR na projekt je v rozporu s tím, co říká nové vedení města. Nebo je zpochybnění projektu současně zpochybněním odbornosti a kompetentnosti ministerstva ve věci přidělování a hodnocení dotací? Vážení zastupitelé, žádáme Vás o podporu a přijetí potřebného usnesení. 


Petiční výbor:
Hana Kvasilová, Klára Blažková,

Členi petičního výboru, kteří petici sestavili: Hana Kvasilová, Vysoká 6, 284 01 Kutná Hora, Klára Blažková, Terronska 315, Jaroměř 55101

Informace o ochraně osobních údajů, které si před případným podpisem přečtěte, jsou přílohou podpisového archu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů
Správci osobních údajů jsou členové petičního výboru tedy Hana Kvasilová, bytem Vysoká 6, 284 01 Kutná Hora, e-mail: hana.kvasilova@email.cz a Klára Blažková, bytem Terronská 315, 551 01 Jaroměř, e-mail: kl.blazkova@seznam.cz.
Účely zpracování a právní základ zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem Petice za prošetření důvodů a procesů, které předcházely rozhodnutí o nepřijetí dotace k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" (dále jen „petice“).
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, protože v rámci petice Vaše osobní údaje zpracovány být ze zákona musí. Zpracování je tak zákonným požadavkem.
Kategorie dotčených osobních údajů
Zpracováváme údaje, které nám poskytnete při podepisován petice, tedy jméno, příjmení, Vaše bydliště a podpis. Zvláštní kategorie osobních údajů nezpracováváme.
Příjemci osobních údajů a předání do třetích států
Petice spolu s Vašimi podpisy bude předána městu Kutná Hora, jakožto dalšímu správci osobních údajů. Prosím vezměte na vědomí, že v rámci podepisování Vaše osobní údaje mohou vidět také ostatní podepisovatelé petice.
Vaše osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.
Informace o Vašich právech
Máte právo nás poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Máte rovněž právo na přenos osobních údajů k jinému správci.
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, přičemž v takovém případě pochopitelně nebudete moci Vaše petiční právo realizovat. Pokud budou splněny podmínky, máte právo rovněž požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud byste měli za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány řádně, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)
Ostatní informace
Námi budou osobní údaje zpracovány pouze do okamžiku, nežli je předáme městu Kutná Hora, nejdéle však do 11.9.2018.


Hana Kvasilová a Klára Blažková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Hana Kvasilová a Klára Blažková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook