PETICE k transparentnímu výběru lokality pro hlubinné úložiště RO

PETICE za přijetí legislativy upravující transparentní a demokratický rámec pro zajištění odpovědného procesu výběru nejvhodnější bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Adresát petice:
Vláda České republiky, 
Předseda vlády České republiky,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 
Senát Parlamentu ČR

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění.

My, níže uvedení a podepsaní občané ČR, Vás vyzýváme:
“Zajistěte úpravu účinné legislativy v ČR tak, aby v souladu s mezinárodní legislativou umožnila transparentnost a odpovědnost ve všech rozhodovacích procesech při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (*). V souladu s vnitrostátními a mezinárodními závazky zajistěte účinnou informovanost veřejnosti a možnost zapojení všech zúčastněných stran, včetně místních orgánů a veřejnosti, do procesu rozhodování (**).

Vyzýváme Vás, abyste
1. Podnikli kroky k přijetí zákona, kterým bude posíleno postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, a který zajistí vázanost státních orgánů rozhodujících o vymezení průzkumného nebo chráněného území pro úložiště a pro povolení jeho stavby názorem obyvatel dotčených procesem vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště a jeho výstavbou.

Protože jsme si vědomi, že problém nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem má naše generace, jako původce těchto odpadů, povinnost odpovědně  řešit, a protože nechceme nerozvážně zatížit budoucí generace učiněním nevratných kroků (***), které by mohly vzniknout ze současného nerovnoprávného legislativního postavení v procesu výběru hlubinného úložiště, žádáme abyste :

2. S okamžitou platností zajistili zastavení procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště do doby, než bude přijat komplexní legislativní rámec pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně rovnoprávného postavení obcí, občanů a státu.

 

Naše petiční žádání odůvodňujeme i odkazem na požadavky související evropské legislativy, která nebyla řádně převedena do právního řádu ČR


(*) SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem/ CS L 199/52 Úřední věstník Evropské unie 2.8.2011Článek 4 Obecné zásady 1. Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 3, má každý členský stát konečnou odpovědnost za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jež v tomto státě vznikly. /…/3. f) ve všech fázích nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem se použije proces rozhodování založený na důkazech a dokumentaci. 4. Radioaktivní odpad se uloží v tom členském státě, v němž vznikl, pokud v době jeho přepravy nevstoupí v platnost dohoda zohledňující kritéria stanovená Komisí v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom a uzavřená mezi dotčeným členským státem a jiným členským státem nebo třetí zemí za účelem využívání úložiště v jedné z těchto zemí.

(**) SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, dttoČlánek 10 Transparentnost 1. Členské státy zajistí, aby nezbytné informace týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly dostupné pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci této povinnosti musí být zajištěno, aby příslušný dozorný orgán informoval veřejnost v oblasti své působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky a za podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních závazků. 2. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktrivním odpadem.

(***) SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011 – citace viz. - důvod (23) … / Na technické úrovni je v současnosti obecně uznávaným názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým palivem považovaným za odpad je hloubkové geologické ukládání. /…. /Činnosti realizované v rámci technologické platformy pro provádění geologického ukládání radioaktivního odpadu by mohly v tomto směru usnadnit přístup k odborným znalostem a technologiím. Za tímto účelem lze jako vodítko při technickém vývoji systému uložení využít hledisko vratnosti a opětovného vyzvednutí odpadu coby operačních a konstrukčních kritérií. Tato kritéria by však neměla nahradit řádně konstruované úložiště mající udržitelný základ pro uzavření. /.../

Tuto petici sestavil petiční výbor:

Martin Schenk, Robert Zelený, Helena Vařejková 

 
Martin Schenk    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Martin Schenk, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook