Nesouhlas s návrhem zřizovatele nezachovat Gymnázium a Střední odbornou školu Hostinné, Horská 309, 543 71 Hostinné, jako samostatnou organizaci

Ač se v poslední době místnímu gymnáziu daří, opět a tentokrát mnohem razantněji vystupuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roli zřizovatele s nutností optimalizace škol v Královéhradeckém kraji. Ano, optimalizace je potřeba, protože počet míst ve středních školách dvojnásobně převyšuje počet vycházejících žáků z 9. tříd základních škol, přesto je urychlené řešení, které komise pro optimalizaci v čele s náměstkyní hejtmana Mgr. Martinou Berdychovou připravilo, pro školu i město zcela nepřijatelné a to z několika zásadních důvodů. Prvním z nich je stabilizace školy. Pokud měla před dvěma lety škola problém s klesajícím počtem žáků, tak v současném školním roce jich do lavic zasedlo o 13 více než v tom minulém. Podařilo se zastavit velký odliv žáků po kvartě (9. třída) a další vývoj počtu dětí je pro školu příznivý. Druhým důvodem jsou studijní výsledky žáků. Jestli jsou měřitelnými nástroji přijímací a maturitní zkoušky, tak našim žákům dáváme obrovskou přidanou hodnotu. Nevybíráme si sice z tolika žáků jako okolní gymnázia, přesto je kvalitní výukou vzděláme tak, že máme nejlepší řešitelku v testování všeobecných studijních znalostí v celém kraji a maturanty mezi 3% nejlepších žáků v celé republice. Třetí podstatný důvod spatřujeme v oborové struktuře školy vzhledem k místnímu regionu. Vzdělanostní mapa přisuzuje Hostinnému nižší úroveň vzdělanosti obyvatel, pro město i region je tedy žádoucí obor gymnázia udržet. Stárnutí populace, vznik nových zařízení sociálních služeb ve městě i okolí, vysoká poptávka po absolventech a okamžitá zaměstnatelnost, nepovinná maturita z matematiky a vyšší platové ohodnocení sociálních pracovníků, dělá z oboru sociální činnosti atraktivní a perspektivní maturitní obor. Vždyť z deseti  loňských úspěšných maturantů jich hned sedm pracuje v sociální sféře.  Čtvrtým a nesmírně důležitým důvodem zachování stávající podoby školy v Hostinném, je sociální aspekt. Již při založení novodobé podoby školy bylo klasické střední školství do města umístěno jako kompenzace za umístění výchovného ústavu a speciálního odborného školství. Po odchodu klasického středního školství by v Hostinném zůstaly pouze vzdělávací instituce pro žáky s výchovným či mentálním hendikepem. Pátým důvodem je ekonomická situace školy. Provozní náklady snižujeme téměř o třetinu vynikající hospodářskou činností ve školní jídelně a vzdělávacími aktivitami pro veřejnost. Pokud chceme ve městě střední školu a především gymnázium udržet, musíme proto všichni ale něco udělat. My garantujeme, že budeme dále děti kvalitně vzdělávat, tak aby dosahovaly stejných, či ještě lepších výsledků. Budeme nadále vzdělávat žáky pro budoucí uplatnění ve městě a podporovat jejich zaměstnatelnost. Snažíme se být centrem nejen vzdělanosti, ale také společenského života a kultury ve městě. Město se za školu může postavit formou finančního příspěvku na provoz, který je pro zřizovatele zátěží, a morální podporou gymnázia na základních školách ve městě i okolí a u veřejnosti. Zaměstnavatelé podpoří absolventy v dalších studiích a nabídnou pracovní příležitosti, aby žáci necítili potřebu směřovat do jiného regionu. Velké, střední i malé podniky mohou v dnešní době požadavku spolupráce škol se zaměstnavateli být škole finančně i morálně nápomocny v projektech, akcích a podpoře žáků. Když se toto všechno podaří, ten nejdůležitější krok je na vás, vážení rodiče a milé děti. Škola nemůže dlouhodobě fungovat bez dětí. Přijďte se do školy podívat, dejte své děti do naší školy a budujte v nich zdravou konkurenci, cílevědomost a hlavně sounáležitost ke spolužákům a škole po celou dobu studia. Nejsme pouhou druhou základní školou, jsme vzdělávací institucí, která žáky kvalitně připravuje pro následující studia i profesní život. Přemýšlejte, chraňte svůj unikát, protože gymnázium už do města nikdy nikdo nevrátí…

Žádáme vás tímto o podporu naší školy, kterou můžete vyjádřit podpisem petice „Nesouhlas s návrhem zřizovatele nezachovat Gymnázium a Střední odbornou školu Hostinné, Horská 309, 543 71, jako samostatnou organizaci“


Gymnázium a SOŠ Hostinné    Kontaktujte autora petice

Facebook