Ozdravovna Jetřichovice - Výzva

Vlastní žádost:
Níže podepsaní občané požadují, aby zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, projednalo koupi tzv. ozdravovny v Jetřichovicích, tj. pozemku p. č. st. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 124 (objekt k bydlení) v obci Jetřichovice, katastrální území Jetřichovice u Děčína, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, a to za účelem zřízení domova pro seniory, domova s pečovatelskou službou či obdobného zařízení.


Marek Kny - starosta obce    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Marek Kny - starosta obce, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook