Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

PF 2014 - Hej, páni konšelé, vyslyšte jediné přání.......................

2014-01-01 21:09:44

PF 2014 - Hej, páni konšelé, vyslyšte jediné přání.......................

Doufám, že všem je jasné o jaké přání jde - nic nemožného, nic nelidského, ba právě naopak jen a pouze brání nejen svoje práva a svobody zaručená všem občanům ÚSTAVOU a  ZÁKLADNÍ LISTINOU PRÁV A SVOBOD :

DOBROVOLNOST ROZHODOVÁNÍ CHOVATELŮ PŘI ČIPOVÁNÍ PSŮ .

V drtivé většině měst a obcí v naší ČR TOMU TAK JE.

ALE I SLOVENSKO, POLSKO, ale také např. stat. město České Budějovice, které nucené čipování psů ZRUŠILO vloni ! A ti chovatelé, kteří se rozhodnou DOBROVOLNĚ svého psa nechat čipovat jsou městem patřičně oceněni nemalým finančním bonusem ! Také v Ostravě jsme si všichni rovni, ale cena za čipování psa je pro občany rozdílná podle toho , ve kterém městském obvodě bydlí, rozdíl je i 400 Kč ! A otázka lidskosti , humanity a svědomí je v Ostravě  zřejmě zcela neznámá !

Opětovně si dovolím navrhnout hlasování zastupitelů Ostravy / 19.2.2014 / o změně vyhlášky OZV č.9/2012 na "dobrovolnou" formu rozhodování chovatele o čipování psa . Nejasnosti nejen ohledně právního výkladu zákona č.246/1992 Sb. trvají, přesto jsou zastupitelé, kteří jsou stále neústupní a pořád trvají na povinném čipování, PROČ ASI ?

http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx

Je to "LAVINA" ? "MOR" ? nebo jen "ŠMEJDI" po česku ? MS kraj : OSTRAVA, KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK, HAVÍŘOV,... a na řadě je teď ORLOVÁ ? nebo O...... ? nebo

 

NÁVRH "Blacklistu"   PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 :  ..............................................


NÁVRH "Whitelistu PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 :  ..............................................

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

POVĚZTE PANE MAJORE, NENÍ TO VŠECHNO ABSURDNÍ ?

2013-12-28 21:00:56

 

Nacházíte se zde: Úvod › Úřad › Právní předpisy › Vyhlášky statutárního města Ostravy › 9/2012
Obecně závazná vyhláška č. 9/2012

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 24. 10. 2012 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Trvalé označování psů

Chovatel1) psa chovaného na území statutárního města Ostravy je povinen nechat psa trvale označit elektronickým čipem, který odpovídá ISO standardu požadovanému předpisem Evropského společenství2) (dále jen „čip“) a to nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž pes dovršil věku 3 měsíců.

Čl. 2
Úhrada nákladů za trvalé označování psů

Trvalé označování psů  se provádí na náklady chovatelů psů .

http://ostrava.idnes.cz/rozestavenou-lodenici-v-ostrave-chce-koupit-mesto-fwx-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130620_1942759_ostrava-zpravy_kol

http://ostrava.idnes.cz/zabavni-a-relaxacni-areal-na-ostravici-dx6-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130906_1974066_ostrava-zpravy_mav

http://rejstrik-firem.ceskyportal.eu/ic-48417530-vlastimil-sladek-ostravice/

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246#cast7

Čl. 3
Evidence chovatelů psů

1. Statutární město Ostrava (dále jen „evidenční orgán“) vede evidenci chovatelů psů označených čipem (dále jen „evidence“).
2. Chovatel psa chovaného na území statutárního města Ostravy je povinen se do evidence vedené evidenčním orgánem přihlásit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl pes označen čipem nebo kdy se uvedený chovatel stal chovatelem psa označeného čipem.
3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo firmu či název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případně jeho zvláštní znamení
c) evidenční číslo a typ čipu, jímž byl pes označen, a datum označení psa čipem, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou3), která provedla označení psa čipem
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
4. O přihlášení do evidence vydá evidenční orgán chovateli psa potvrzení.
5. Chovatel psa je povinen evidenčnímu orgánu pro účely evidence ohlásit ukončení chovu psa na území statutárního města Ostravy, jeho úhyn, ztrátu nebo únik a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených skutečností.

Čl. 4
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek4) nebo jako správní delikt5).

Čl. 5
Přechodná ustanovení

1. Chovatel, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa trvale označit čipem nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného čipem, je povinen se do 90-ti dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence. V tomto případě se má za to, že povinnost trvalého označení psa podle této vyhlášky je splněna i v případě, že použitý čip neodpovídá normám ISO 11784 a 11785.
2. Chovatel je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší 3 měsíců a který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky označen čipem, označit čipem nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

3. Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi se na území statutárního města Ostravy  nezdržují trvale a zdržují se zde pouze vyjímečně.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Ing. Petr Kajnar v. r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v. r.
náměstek primátora

 

PSI NA ÚZEMÍ  MĚSTA  OSTRAVY, O KTERÉ JE ŘÁDNĚ PEČOVÁNO, NEPOHYBUJÍ SE BEZ DOZORU, JSOU OZNAČENI  ZNÁMKOU A JEJICH CHOVATELÉ ZA NĚ ZAPLATILI POPLATEK ZE PSŮ SE  ZÁMĚRNĚ ZAMĚŇUJÍ SE PSY TOULAVÝMI, ZABĚHNUTÝMI A OPUŠTĚNÝMI - COŽ JE OVŠEM PODSTATNÝ ROZDÍL !!!

 

Výsledný text novely
č.312/2008 Sb. (sněmovní tisk 518/0; částka 100/2008)
par. 13b platí dodnes
(prosinec 2013) a zní:
§ 13b.
Toulavá a opuštěná zvířata
. (1) Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných
zvířat provést a) informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na
prohloubení odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči, b) finanční
nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, zejména psa nebo
kočku, c) odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné
veterinární činnosti podle veterinárního zákona, d) podporu činnosti k uskutečnění regulace
populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a
koček podporováním jejich sterilizace.
(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, KTEŘÍ DOSUD OZNAČENI NEJSOU, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona f), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.
(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární
činnosti podle veterinárního zákona f) TOULAVÉ A OPUŠTĚNÉ PSY V OBCI, KTEŘÍ DOSUD
OZNAČENI NEJSOU,  a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou
bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se
chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa
nahradit.

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

KRÁSNÉ VÁNOCE - PF 2014

2013-12-22 13:52:41

KRÁSNÉ VÁNOCE, MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM  ROCE 2014

přejeme všem lidem dobré vůle !

Krásné svátky Vánoční,

pěknou cestu půlnoční.

Ať zvony zvoní a srdce plesají,

ať svíce hoří a číše cinkají,

tak ke štěstí je jen krok ,

přeje Vám k Vánocům

a šťastný nový rok

Dedahad - spoluautor petice

Náhled obrázku

Právě dnes uplynul již rok od zveřejnění této petice, mnohé se podařilo, to podstatné však zůstalo na rok příští ! Pokud se někdo z konšelů domníval, že už je po všem, spletl se. Slušní občané se nevzdávají, jiní však prosazují jen svůj "byznys", "biznis",  "business" či chceteli "kšefty", "money" a "procenta". Probíhají další a další právní rozbory, výklad práva obzvláště u nás je více než problematický ! Stejně tak výsledky komunálních voleb  2014, kdo ví ... SSO ? či ANO...? Tentokrát však výsledky hlasování o vyhlášce č.9/2012 nebudou anonymní, voliči budou seznámeni a bude se vědět, jak kdo hlasoval a "vykroužkovat" favority není nemožné ! Pro dnešní dny to snad stačí, nechceme kazit vánoční čas ani Vám, ale ani sobě . Ještě jednou - KRÁSNÉ VÁNOCE .

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

(Ne)známý ČSSD Martin Dědic měl přístup i do Senátu/MF Dnes/ - z které části Ostravy "vítr fouká"?

2013-12-16 11:09:06

TITULEK Z MF Dnes /12.12.2013 / - Protest nepomohl, ostravští psi musí mít čip - Inu kraj RAZOVITY !!! - TAK TO ASI ne všichni dostali - omlouvám se, nejsem si vědom chyby.   Dedahad           http://ostrava.idnes.cz/protest-nepomohl-ostravsti-psi-musi-mit-cip-f31-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131212_2011154_ostrava-zpravy_dar

A DNES - idnes ? : http://ostrava.idnes.cz/politici-cssd-ztraceji-pamet-vysetrovaneho-lobbistu-nikdo-nezna-pyn-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131216_2012633_ostrava-zpravy_dar

 

Politici ČSSD ztrácejí paměť, vyšetřovaného lobbistu nikdo nezná / idnes /       -         KDO INICIOVAL ČIPOVÁNÍ PSŮ V OSTRAVĚ ? JEDEN ZASTUPITEL V OSTRAVĚ PORUBĚ TO JIŽ VEŘEJNĚ PŘIZNAL A PAN STAROSTA PORUBY A OSTRAVSKÝ RADNÍ - I KDYŽ BYL VYZVÁN - SE OD JEHO VEŘEJNĚ PUBLIKOVANÝCH URÁŽEK OBČANŮ NEDISTANCOVAL - PROBĚHLO NA ZASEDÁNÍ MMO DNE 11.12.2013 v cca 12.20 hod. ! KDO BYL PŘEDKLADATELEM OSTUDNÉ VYHLÁŠKY JE VEŘEJNĚ ZNÁMO !

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ostrava-cipovani-psu-pry-nauci-uredniky-lepsi-praci-fy9-/p_spolecnost.aspx?c=A131216_102925_p_spolecnost_wag

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TITULEK Z MF Dnes /12.12.2013 / - Protest nepomohl, ostravští psi musí mít čip - Inu kraj RAZOVITY !!!

2013-12-09 16:50:34

http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A131212_2011154_ostrava-zpravy_dar

DOBRÝ DEN,


NĚKOLIK INFORMACÍ Z POLSKA - URČENO PŘEDEVŠÍM  PRIMÁTOROVI, RADNÍM A ZASTUPITELŮM  MĚSTA  OSTRAVY.


Tiskové prohlášení polského ombudsmana:

Ustanovení místních vyhlášek, které předepisují majitelům psů povinnost trvalého označení zvířat implantovanými mikročipy, vytváření databází osobních údajů chovatelů psů a ještě navíc závazek registrace těchto dat včetně hlášení změn jakéhokoliv právního stavu, tak to nejenže není vůbec nijak zakotveno v současné platné legislativě, nýbrž předně je něco takového v rozporu“ s „Ústavou“, zákonem o „místní samosprávě“ a zákonem o „udržování čistoty a pořádku v obcích“.2

Polský ombudsman:

Obec může tak nanejvýš propagovat (např. formou mediální kampaně, pozn. autora) systém elektronické identifikace, nicméně nemá zákonné zplnomocnění vyžadovat něco takového povinně po svých občanech a ještě to navíc spojovat s vymáháním sankcí.3

Polský Nejvyšší správní soud:

Napadené nařízení (o povinném čipování psů, pozn. autora) je příkladem hrubého porušení elementárních zásad korektního legislativního procesu v demokratickém právním státě, neboť Rada města sice chtěla svým občanům uložit danou povinnost (čipování psů, pozn. autora), jenže řádně nedefinovala povinované osoby, aniž by také stanovila obsah této povinnosti, navíc bez přijetí odpovědnosti samotné Rady města ve vztahu k nakládání s informacemi o psech a jejich chovatelích. Takové drastické překročení přípustných mezí zákona /.../ definitivně znemožňuje vyhovění kasační stížnosti města Lodž“, která směřovala proti zrušení nařízení o povinném čipování psů.“4

Vojvodský správní soud v Opolí:

Proto představuje uložení povinnosti sdílení osobních údajů majitelů psů rozpor s čl. 51 bod 1 a 2 Ústavy Polské republiky5“ a se zákonem o „udržování čistoty a pořádku v obcích.6

 

Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ombudsmani-justice-stop-cipovani-pl.aspx#ixzz2mtLhxmgT

http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-se-pta-pejskaru-zda-souhlasi-s-cipy-pro-psy-20131205.html   ANKETA ORLOVÁ

HEZKÉ  DNY ADVENTNÍ VŠEM PŘEJE
Petr Hadaščok st.-spoluautor petice proti nucenému čipování psů.

P.S. Azyl /jakékoli místo, kde se člověk může cítit bezpečně a v klidu/ může být udělen jak z humanitárních důvodů, tak za účelem ...........


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ

2013-12-04 17:37:54

DOBA ROZJÍMÁNÍ , PŘEMÝŠLENÍ , POKORY . SNAD TO PLATÍ PRO VŠECHNY SLUŠNÉ LIDI BEZ VYJÍMKY . JE TO JIŽ VÍCE NEŽ ROK , CO BYLA V OSTRAVĚ SCHVÁLENA T.ZV. "ČIPOVACÍ VYHLÁŠKA" č. 9/2012 NAŘIZUJÍCÍ BEZ VYJÍMKY M.J. IMPLANTACI CIZÍHO ELEKTRONICKÉHO PŘEDMĚTU DO TĚLA ZVÍŘETE, KTERÉ  NEMÁ ŠANCI SE TOMU BRÁNIT. MNOHO OBČANŮ A NEJEN CHOVATELŮ PSŮ SE TÉTO KRUTOSTI DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNĚ BRÁNÍ A NESOUHLASÍ S TÍM. JE TATO VYHLÁŠKA SKUTEČNĚ VE PROSPĚCH OBYVATEL MĚSTA, NENÍ TO KŘIVDA NEJEN VŮČI NEVINNÝM ZVÍŘATŮM, KTERÉ ŽÁDNÝ ELEKTRONICKÝ ČIP  NEPOTŘEBUJÍ, ALE TAKÉ K JEJICH VLASTNÍKŮM, KTEŘÍ PLATÍ POPLATKY A DANĚ A JSOU ZA PSA ZODPOVĚDNI , ALE ROZHODUJÍ ZA NĚ JINÍ - ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ !?  LZE TENTO POSTUP ZA TĚCHTO OKOLNOSTÍ A VE SVOBODNÉ ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACII, KTERÁ CTÍ ÚSTAVNÍ POŘÁDEK, LISTINU PRÁV A SVOBOD VČETNĚ PŘIROZENÉHO PRÁVA, POVAŽOVAT JEŠTĚ ZA NORMÁLNÍ ?  NA PODOBNÉ JEDNÁNÍ BYLI OBČANÉ DŘÍVE ZVYKLÍ - O NÁS BEZ NÁS - , NEBO SNAD JSME TEĎ SVĚDKY DEMONTÁŽE DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI ČI DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ ? NIJAK TÍM NEZPOCHYBŇUJI HLASOVÁNÍ 24.10.2012, ALE ANI HLASOVÁNÍ V ROCE 2013, NELZE VŠAK OPOMENOUT, ŽE PROBĚHLO BEZ  PŘEDEŠLÉHO INFORMOVÁNÍ I KONZULTACÍ JAK S OBČANY, TAK I S VETERINÁRNÍMI ODBORNÍKY. NEJEN OBČANÉ BYLI TÍMTO AKTEM ZASKOČENI, TÉMĚŘ NIKDO O TOM NEVĚDĚL ! ! !  POKUD NĚKDO POVAŽUJE ČIPOVÁNÍ SVÉHO PSA ZA PROSPĚŠNÉ, MOHL A MŮŽE TAK KDYKOLIV UČINIT A NIKDO MU V TOM NEBRÁNIL ANI NEBRÁNÍ ! POKUD VŠAK JINÝ OBČAN NEPOVAŽUJE TOTO ČIPOVÁNÍ ZA PROSPĚŠNÉ A JEHO PROVEDENÍ JE V ROZPORU S JEHO SVĚDOMÍM, POTOM JE MU TO NAŘIZOVÁNO POD HROZBOU NEZANEDBATELNÝCH POKUT. TOTO ČIPOVÁNÍ JE NAŘIZOVÁNO VYHLÁŠKOU , NIKOLIV ZÁKONEM, NAŘIZOVÁNO NIKOLIV VŠEM OBČANŮM SE PSY, ALE JEN ČÁSTI OBYVATEL ČR ZA NEROVNÝCH PODMÍNEK /DLE TRVALÉHO BYDLIŠTĚ CHOVATELE/ A TO I KDYŽ NECESTUJÍ SE PSEM ZA HRANICE ZEMĚ. OPĚT SE DĚLÍ OBYVATELÉ NA SKUPINY KTERÉ MOHOU A NA SKUPINY, KTERÉ TAKÉ MOHOU, ALE JEN POSLOUCHAT ? PROČ TAK ČINÍ JEN ČÁST OSTRAVSKÝCH ZASTUPITELŮ , PROČ TAK NEJEDNAJÍ ZASTUPITELÉ V JINÝCH MĚSTECH A OBCÍCH, VYJMENOVAT VŠECH cca 6200 "NEČIPUJÍCÍCH" OBCÍ A MĚST BY BYLO VELMI NEZAJÍMAVÉ, NUDNÉ ! JSOU SNAD V OSTRAVĚ JINÍ LIDÉ NEŽ V JINÝCH MĚSTECH ČR ? KAŽDÝ SI MŮŽE ODPOVĚDĚT SÁM, ZA SEBE ŘÍKÁM , NENÍ TOMU TAK ! KAŽDÝ SÁM SI TAKÉ MŮŽE ODPOVĚDĚT, PROČ U NAŠICH SOUSEDŮ NA SLOVENSKU POSLANCI NRSR SCHVÁLILI  NÁVRH     Z  Á  K  O  N  A   O DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ A PŘES NEMALÉ TLAKY SILNÉ SKUPINY LOBBISTŮ TENTO ZÁKON PODEPSAL I PREZIDENT PAN doc.JUDr. IVAN GAŠPAROVIČ ! ZA SEBE MUSÍM ŘÍCT, ŽE I JÁ O TOM TÉMĚŘ NEUSTÁLE PŘEMÝŠLÍM, CO PO TÉMĚŘ 14.TI MĚSÍCÍCH OD SCHVÁLENÍ PŘINESLA VYHLÁŠKA POZITIVNÍHO A CO NEGATIVNÍHO, OPĚT SI KAŽDÝ MŮŽE ODPOVĚDĚT SÁM, V SOUHRNÉ KALKULACI BY VŠAK MĚLY BÝT ZAHRNUTY I NĚKOLIKAMILIONOVÉ NÁKLADY JAK CHOVATELŮ TAK I MĚSTA, STEJNĚ TAK I "PROCENTA" PRO LOBBISTY A JEJICH "SPOLEČNÍKY".  NEZANEDBATELNOU - A JISTĚ ZCELA ZBYTEČNOU FRUSTRACI MNOHA OBČANŮ OSTRAVY NELZE VYČÍSLIT, VYHODNOCENA BUDE ASI AŽ VE VOLBÁCH NA PODZIM 2014. NEZBÝVÁ NEŽ DOUFAT A VĚŘIT, ŽE ADVENT BUDE VLÁDNOUT I NA ZASEDÁNÍ MMO 11.12.2013, KDE POD BODEM č.14 SE BUDE OPĚTOVNĚ JEDNAT A SNAD I HLASOVAT O "ČIPOVACÍ VYHLÁŠCE" č. 9/2012. JEDNA Z MOŽNÝCH ALTERNATIV JE ÚPLNÉ ZRUŠENÍ TÉTO VYHLÁŠKY. MOŽNOST DRUHÁ JE DOBROVOLNOSTI VOLBY CHOVATELE PŘI VÝBĚRU OZNAČENÍ PSA A JE TO ASI TA NEJVHODNĚJŠÍ ALTERNATIVA, KTERÁ BY MĚLA VYHOVOVAT TÉMĚŘ VŠEM OBČANŮM OSTRAVY S VYJÍMKOU LOBBISTŮ A  ....................


NA ZASEDÁNÍ MMO 11.12.2013 OD 9.00 h. NA NOVÉ RADNICI - PROKEŠOVO NÁM. JSTE VŠICHNI ZVÁNI, UVIDÍTE, USLYŠÍTE A NEJEN VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VYHODNOTÍTE SAMI .


KRÁSNÝ ČAS ADVENTNÍ VÁM PŘEJE
HADAŠČOK PETR st.- SPOLUAUTOR PETICE PROTI NUCENÉMU ČIPOVÁNÍ PSŮ

NELINKA 2100 g


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

1000+X slov - PODNĚT NEJEN PRO ZASTUPITELE A STAROSTY MĚSTA OSTRAVY

2013-12-01 15:27:23

1. PROSINCE ‎2013                                                 
VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, DOBRÝ DEN !


JAKO OBČAN PROTESTUJI A TAKÉ ODMÍTÁM JEDNAT V ROZPORU SE SVÝM SVĚDOMÍM A CHOVAT SE A JEDNAT PODLE TOHO, JAK SI PŘEJE, ČI SPÍŠE JAK SI VYNUCUJE ČÁST ZASTUPITELŮ MĚSTA OSTRAVY. TĚCH ZASTUPITELŮ, KTERÝM JSOU ASI ZCELA CIZÍ POJMY HUMANITA, MORÁLKA, OHLEDUPLNOST ČI SVĚDOMÍ - A TAKÉ SCHOPNOST PROKÁZAT ÚCTU STARŠÍM NEBO I TĚM, KTEŘÍ SE JIŽ NEMOHOU BRÁNIT . PŘITOM VŠAK HLUBOCE POHRDAJÍ TĚMI SPOLUOBČANY, KTEŘÍ SI DOVOLUJÍ MÍT ODLIŠNÝ NÁZOR A ZAPOMÍNAJÍ NA TO, ŽE JDE I O SKUPINU S HLASY MIN. 23 % VOLIČŮ / např. NABÍDKA  300 Kč PŘI KAŽDODENNÍM ČISTĚNÍ BOT OD PSÍCH EXKREMENTŮ PO DOBU 10 ROKŮ PATŘÍ KE SKVOSTŮM VYBRANÉHO VYSTUPOVÁNÍ ZASTUPITELE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY A TO BYLO PŘÍMO NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA /. DOVOLÍM SI CITOVAT : "SNŮŠKA HLOUPOSTÍ" A "ONO TO TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED SLOUŽIT HLUPÁKŮM" - TAK TO JE JINÝ NÁZOR A VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE Z OSTRAVY-PORUBY NA INTERNETU K PROBLEMATICE ČIPOVÁNÍ V OSTRAVĚ. A TAKÉ POKUS O VYLOUČENÍ OBČANA MĚSTA Z DISKUZE NA ZASEDÁNÍ MMO 30.10.2013 PO 6,5 HODINÁCH OD PODÁNÍ ŘÁDNÉ-PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY JE VÍCE NEŽ VZOROVOU UKÁZKOU "DEMOKRACIE"  PANUJÍCÍ V OSTRAVĚ. FRUSTRACE OBČANŮ OSTRAVY NARŮSTÁ A  JÁ TO PLNĚ CHÁPU A ROZUMÍM TOMU.
NĚKTEŘÍ ZASTUPITELÉ BEZOHLEDNĚ VYNUCUJÍ TRVALE OZNAČIT  PSY DLE OZV č.9/2012 Z 24.10.2012 NEHUMÁNNÍM, NELIDSKÝM OZNAČENÍM A TO ČIPEM RFID POD KŮŽI NA LEVÉ STRANĚ KRKU !  ZDŮRAZŇUJI ŽE PES NEBYL , NENÍ A NIKDY NEBUDE VĚC, BEZ OHLEDU NA MOMENTÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA ! BEZMEZNOU DŮVĚRU I ODDANOST NAŠÍ 2100g VÁŽÍCÍ JORKŠÍRKY NELINKY NEMOHU A ANI NECHCI ZKLAMAT, BEZ OHLEDU NA TO, JAK DOPADNE DALŠÍ HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ 11.12.2013 O  VYHLÁŠCE č.9/2012, O KTERÉ JSEM SI DOVOLIL POŽÁDAT PANA PRIMÁTORA ! NÁSILNÉ OZNAČOVÁNÍ ŽIVÝCH TVORŮ  JIŽ V HISTORII NĚKOLIKRÁT BYLO, VŽDY TO VŠAK SKONČILO LIDSKÝMI TRAGÉDIEMI ! JE MNOHO JINÝCH ZPŮSOBŮ OZNAČOVÁNÍ PSŮ, BOHUŽEL  ČÁST ZASTUPITELŮ OSTRAVY SILOU MOCI PROSAZUJE JEN JEDINÝ MOŽNÝ ALE TAKÉ NEJDRAŽŠÍ ZPŮSOB A TO MŮŽE VZBUZOVAT RŮZNÁ PODEZŘENÍ, PROČ ASI ? TEPRVE  V LISTOPADU 2013 PROBÍHALY PRVNÍ  DISKUZE S OBČANY O PSECH VE MĚSTĚ, PODOBNĚ JAKO PRVNÍ KONTAKT ZASTUPITELŮ-STAROSTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ  S ODBORNÍKY-VETERINÁŘI BYL AŽ 2 MĚSÍCE PO SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY V PROSINCI 2012 A POSLÉZE NA MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY (MMO) V LEDNU 2013..JEDINÉ RELEVANTNÍ HLASOVÁNÍ O NÁZORECH OBČANŮ OSTRAVY NA ČIPOVÁNÍ A DISKUZE O TOM BYLY POUZE NA STRÁNKÁCH TISKU A VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ BYLY POZORUHODNÉ ! PŘEVAŽOVALY HLASY PROTI POVINNÉMU ČIPOVÁNÍ PSŮ !
http://www1.vetkom.cz/content/showArticle/id/21/articleId/cipovani-psu-v-ostrave-3453
http://ostrava.idnes.cz/v-ostrave-vznikla-petice-proti-cipovani-psu-fm2-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130102_135952_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/primator-ostravy-dostal-cip-dg1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130425_1921583_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130926_1981776_ostrava-zpravy_ama
ŽÁDNÝ PES  ČIP NEPOTŘEBUJE , NENÍ TO ANI STENT ANI KARDIOSTIMULÁTOR A VĚK, ZDRAVOTNÍ STAV I HRANICE CITLIVOSTI JE U KAŽDÉHO ZVÍŘETE JINÁ, STEJNĚ JAKO U ČLOVĚKA ! "POTŘEBUJE TO MĚSTO" PROTOŽE NENÍ POŘÁDEK V EVIDENCI PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ - VELMI ČASTÉ ZDŮVODNĚNÍ ZASTÁNCŮ ČIPOVÁNÍ, ZDA TO POTŘEBUJÍ OBČANÉ A PSI* - TO JE NEZAJÍMÁ, STEJNĚ JAKO DVĚ PETICE A DALŠÍ I PÍSEMNÉ PROTESTY OBČANŮ PROTI TOMUTO ZPŮSOBU OZNAČOVÁNÍ PSŮ V OSTRAVĚ ! TISKEM PUBLIKOVANÝ VÝROK JEDNÉ ŽENY: "RADĚJI SE NECHÁM ZAVŘÍT" NENÍ TŘEBA KOMENTOVAT, STEJNĚ JAKO : "KTERÝ ..... TO VYMYSLEL"? PSI JSOU PŘITOM MĚSTEM EVIDOVANÍ A JEŠTĚ STÁLE   JAKO ZPŮSOB OZNAČENÍ NOSÍ "PSÍ ZNÁMKY" ! V JINÝCH MĚSTECH A OBCÍCH I VE VĚTŠINĚ KRAJSKÝCH MĚST "PSÍ ZNÁMKA" ZCELA STAČÍ /v cca 6200 obcích/. EVIDENCI PSŮ A ÚKONY S TÍM SPOJENÉ VŠAK NEVEDOU CHOVATELÉ, ALE TI, KTEŘÍ TO MAJÍ V NÁPLNI PRÁCE A JSOU ZA TO I PLACENI ! NĚKDO ZA TO PŘECE MUSÍ BÝT ODPOVĚDNÝ,  ALE KDO TO JE JE VĚCÍ RADNÍCH MĚSTA OSTRAVY. VÝMLUVY A POLOPRAVDY O NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE JIŽ SKONČILY, PODOBNĚ JAKO NA SLOVENSKU VYŠLA PRAVDA NAJEVO ! PŘED 24 ROKY ZÍSKANOU SVOBODU TAK KROK ZA KROKEM POSTUPNĚ ZTRÁCÍME, TO UŽ KONEČNĚ MUSÍ SKONČIT ! MOC JSME SI TÉ SVOBODY NEUŽILI, UŽ NÁM ZASE CHTĚJÍ VELET TI S JEDINĚ SPRÁVNÝMI NÁZORY, BEZ OHLEDU NA BARVU DRESU !!!  JAREK NOHAVICA NAZVAL TENTO KRAJ KRAJEM RAZOVITYM, NEJSEM SI JISTÝ, ZDA  UŽ DNES ZASE NEJDE O "MAMULAnd" - COŽ BYLA  DOBA NORMALIZACE NA OSTRAVSKU ! ČIPOVACÍ LOBBISTÉ NEJSOU JEN V PRAZE, "BIZNIS" S ČIPY BYL A JE I NA SLOVENSKU, KDE VŠAK SCHVÁLENÍM ZÁKONA O DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ NRSR A JEHO PODPISEM p. PREZIDENTEM doc.JUDr. IVANEM GAŠPAROVIČEM  /15.11.2013/ POŘÁDNĚ "PŘISTŘIHLI KŘIDÉLKA" POLITIKŮM A LOBBISTŮM, KTEŘÍ POVINNĚ VYNUCUJÍ PROTI VŮLI OBČANŮ SKRZE LEGISLATIVNÍ NÁSILÍ ZAVEDENÍ ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT JAKÝMI JSOU PSI, KOČKY, FRETKY ATD. !" NENÍ MNOHO VÝROBKŮ A NEJEN NA NAŠEM TRHU, U   KTERÝCH TRŽBY  NEKLESAJÍ  A TO BEZ JAKÉKOLIV  REKLAMY - JAK JE VIDĚT,  NĚKDY A NĚKDE TO JDE I BEZ REKLAMY - LOBBY CÍLENĚ PRACUJE A K ÚPLATKŮM SE JEŠTĚ NIKDO NIKDY DOBROVOLNĚ NEPŘIZNAL . VELMI POZORUHODNÝ A CHVÁLYHODNÝ JE POSTOJ ZASTUPITELŮ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC, KDE TEĎ UMOŽNILI CHOVATELŮM PSŮ DOBROVOLNOST PŘI VOLBĚ OZNAČENÍ PSŮ A NAVÍC VŠEM CHOVATELŮM S OČIPOVANÝM PSEM ODPOUŠTÍ OD ROKU 2014 POPLATKY ZA PSA PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTA - PRO NĚKTERÉ OBČANY JE TO MOŽNÁ A LEGÁLNÍ  MOTIVACE ! / viz odkazy níže /. ALE V OSTRAVĚ, KDE KROMĚ DLOUHODOBĚ OTŘESNÉHO OVZDUŠÍ, ZVÝŠENÉ KRIMINALITY, VELKÉ NEZAMĚSTNANOSTI A DALŠÍCH NEMALÝCH PROBLÉMŮ, ZASTUPITELÉ JEŠTĚ ZTRPČUJÍ ŽIVOT OBYVATELŮM A TAHAJÍ DALŠÍ PENÍZE Z JEJICH PENĚŽENEK, ALE I Z POKLADNY MĚSTA A POŘÁD TO NEKONČÍ ! NÁKLADY NA ČIPOVÁNÍ cca  20000 PSŮ V OSTRAVĚ ODHADUJI  VE VÝŠI min. 10 000 000 Kč. JE TO PŘITOM ZANEDBATELNÁ ČÁSTKA VE SROVNÁNÍ S ČÁSTKOU 477 000 000 Kč VYPLACENÝCH ZA 9.MĚSÍCŮ TOHOTO ROKU PRO "UBYTOVNY" V MS KRAJI, Z VELKÉ ČÁSTI PRÁVĚ V OSTRAVĚ - " NA TO JSME KRÁTCÍ " JE VYJÁDŘENÍ MÍSTOSTAROSTY JEDNOHO MĚSTSKÉHO OBVODU V OSTRAVĚ A TAKÉ JEDNOHO Z PROPAGÁTORŮ ČIPOVÁNÍ - V TOMTO OBVODU JE 14 UBYTOVEN S TÉMĚŘ 8000 OBYVATELI ! NA ŠIKANOVÁNÍ  OBČANŮ S ČIPY PRO PSY VŠAK KRÁTCÍ NEJSOU ! TO JSOU PARADOXY, STEJNĚ TAK JAKO ROVNÝ PŘÍSTUP K OBČANŮM OSTRAVY, KDY "PŘÍSPĚVEK" NA ČIPOVÁNÍ JE TÉMĚŘ V KAŽDÉM MĚSTSKÉM OBVODU ODLIŠNÝ OD 100 DO 500 Kč. ALE NE VŠEM JDE O PENÍZE, TO ZDŮRAZŇUJI, OTÁZKA SVĚDOMÍ, KŘIVD I URÁŽEK A ZESMĚŠŇOVÁNÍ  V ZEMI, KTERÁ SI ŘÍKÁ DEMOKRATICKÁ, NENÍ VŮBEC ZANEDBATELNÁ !
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD : "Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech" - TAK  TO POSLEDNÍ DOBOU V OSTRAVĚ ZŘEJMĚ NEPLATÍ , ZA VŠE MOHOU TI ....... OBČANÉ , ALE TO JSOU TAKÉ VOLIČI. A KOMUNÁLNÍ VOLBY BUDOU NEJPOZDĚJI NA PODZIM 2014 A METODA T.ZV. VYKROUŽKOVÁNÍ JE UŽ TÉMĚŘ VŠEM ZNÁMÁ !
MNOHO DALŠÍCH  ARGUMENTŮ, FAKTŮ, INFORMACÍ I DŮKAZŮ JE MOŽNÉ NALÉZT A PŘEČÍST POD PETICÍ ČI VE SLOUPCI PETICE-OZNÁMENÍ http://www.petice24.com/a/43512                                                                                                                                                                     VŮBEC NEJVÍCE INFORMACÍ O ČIPOVÁNÍ PSŮ  JE NA WEBU -  www.necipujtenas.cz
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/s-cipem-chovatele-psu-usetri-20131119.html
http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr
http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-03-04-2013-17-44                                                předkladatel vyhlášky m.j. přiznává, že ještě svého psa nenechal očipovat - duben 2013!
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/413231100020220-udalosti-v-regionech-plus/ - vyhrožování předkladatele vyhlášky ?
http://www.pnky.sk/aktuality/poslanci-vypoculi-hlas-ludu-povinnost-cipovat-vsetkych-psov-zrusili/ Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat  2013-10-25
PROSÍM TÍMTO VŠECHNY OSLOVENÉ O POMOC VE VYŘÍZENÍ TOHOTO PODÁNÍ, STÁLE JEŠTĚ VĚŘÍM .......,  ŽE AMORÁLNÍ JEDNÁNÍ NEZVÍTĚZÍ, V OSTRAVĚ JSEM SE PŘED 67 ROKY NARODIL A RÁD BYCH V OSTRAVĚ I V KLIDU DOŽIL ! ZATÍM JE TO JEŠTĚ MOŽNÉ .
ZDRAVÍ VÁS A HEZKÝ DEN VÁM PŘEJE
Hadaščok Petr st. - spoluautor peticehttps://www.email.cz/download/i/Si-VhCPc0E-s_fwpxOoRqvuEkqb96cfwAmmXLdHU-9sevrPpB4GZHuE06_5tQHcKyEwDFrY/PC071977.JPG
DOBROVOLNÉ ČIPOVANIE PSOV, MAČIEK A FRETIEK - NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  SCHVÁLILA 22.10.2013 !!!
Poslanci vypočuli hlas ľudu, povinnosť čipovať všetkých psov zrušili
Publikované: 23. Okt 2013 / 07:54 h
21. října 2013: Evropská unie nepožaduje povinné čipování domácích zvířat, která necestují za hranice státu a nejsou používána k obchodním účelům - http://www.topky.sk/cl/10/1365760/Europska-unia--Cipovanie-zvierat-je-povinne-len-pri-pohybe-v-ramci-unie
22. října 2013: "Velká slovenská čipovací aféra" - slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat, která necestují za hranice země nebo nejsou využívána k obchodní činnosti:
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.webnoviny.sk/spravy/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet/747576-clanok.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://ekonomika.sme.sk/c/6978993/povinne-cipovanie-psov-a-maciek-zrusili-treba-ho-len-ak-vycestujete.html
22. října 2013: "Velká slovenská čipovací aféra" - slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat, která necestují za hranice země nebo nejsou využívána k obchodní činnosti: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/po-uvodnom-chaose-prichadza-zmena-cipovanie-psov-maciek-bude-dobrovolne.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.aktuality.sk/clanok/238716/od-januara-2014-uz-nemusite-cipovat-psy-macky-a-fretky/
22. října 2013: RTVS informuje o "Velké slovenské čipovací aféře" a o zákoně o dobrovolném čipování - http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=22.10.2013
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.ta3.com/clanok/1029001/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet-cipovat.html
22. října 2013: TV JOJ informuje o "Velké slovenské čipovací aféře" a o zákoně o dobrovolném čipování - http://www.joj.sk/noviny-o-17-00/noviny-o-17-00-archiv/2013-10-22-noviny-o-17-00.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.zive.sk/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet-cipovat/sc-4-a-313054/default.aspx
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://udalosti.noviny.sk/politika/22-10-2013/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet-cipovat.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.cas.sk/clanok/263555/cipovanie-psov-maciek-a-fretiek-bude-dobrovolne-nie-vsak-vzdy.html
21. října 2013: Evropská unie nepožaduje povinné čipování domácích zvířat, která necestují za hranice státu a nejsou používána k obchodním účelům - http://www.topky.sk/cl/10/1365760/Europska-unia--Cipovanie-zvierat-je-povinne-len-pri-pohybe-v-ramci-unie
21. října 2013: Organizátorka slovenské petice proti povinnému čipování Mgr. Adriana Adamčová hovoří v rozhlase o své každodenní práci na zastavení čipové toality (22. 10. 2013 ji podpořil slovenský parlament) - http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-21_21-00_informacna-vojna-cipovanie-adamcova-rodova-rovnost-sanve.mp3
18. října 2013: RTVS informuje o "Velké slovenské čipovací aféře" a o zákoně o dobrovolném čipování - http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=18.10.2013
Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/media/#ixzz2ie4IYxlN
P.S.
*Psi nevraždí, nekradou, neznásilňují, neřídí automobily pod vlivem alkoholu ani nekšeftují s drogami, nejsou gamblery ani nepropíjejí výplaty a až na vyjímky lidem neubližují , což se opačně bohužel říci nedá ! Dokonce ani nedemonstrují, neprotestují , nelobbují, nežádají procenta, nepíší petice a nemají daňové úniky či nedoplatky ! Je také velmi mnoho psů, kteří  lidem pomáhají , nejen policistům a armádě , ale i tělesně postiženým a nevidomým, hasičům , záchranářům, vyhledávají zavalené lidi a nejen v lavinách, vyhledávají drogy, výbušniny, ale i metanol, pomáhají chránit náš majetek . Hromádky s exkrementy dělají psi s čipem i bez čipu, úklid je vždy na chovateli. A jako odměnu za vykonané pak všichni psi v Ostravě dostanou elektronický čip RFID / samozřejmě na náklady chovatele a teprve po protestech našich i občanů dodatečně s příspěvkem města / jen proto, že ve městě je ...... nepořádek  v evidenci psů a jejich chovatelů, resp. proto že :"nám to tak vyhovuje", že jsou lidé, kteří i na tomto chtějí vydělávat a svůj "byznys" a "procenta" si na občanech vynucují prostřednictvím vyhlášek či některých zastupitelů, pro které "SLOUŽIT HLUPÁKŮM " není žádný med !
"Pane ........., já vám zaplatím těch tři sta korun za čip a vy mi budete deset let, což je zhruba délka psího života, čistit boty," navrhl zastupitel města Ostravy-ředitel ZŠ.

HLASOVÁNÍ NA MMO O VYHLÁŠCE 9/2012 t.zv. čipovací :
Přítomno: 50     Pro: 42     Proti: 0      Zdržel se: 3    Nehlasovalo: 5                http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html                                                          24.10.2012
Přítomno: 48     Pro: 3       Proti: 25     Zdržel se: 19 Nehlasovalo: 1                http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html                                                            25.9.2013
Přítomno: xx     Pro: x          Proti: x    Zdržel se: xx   Nehlasovalo: x                http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/                                                                          11.12.2013

Soud: Pejskaři nemusí povinně čipovat! PL :Celý článek i s odkazy na rozsudky polských správních soudů a rozhodnutí vojvodů k dispozici zde: www.necipujtenas.cz http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/polsko-justice-media-lid-versus-cipovani-pl.aspx

https://www.email.cz/download/i/7vF1tvKHB0vz7nIq93ED2G3KoPQt0edbz_Po7OzfnkrIFlITmXeLzFfq2Szj9mU4XgLxRMg/PC071973.JPG


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Čipování psů v Ostravě. / pro osvěžení paměti - autor MVDr.Nytra Jan/

2013-11-23 13:04:45

admin, 23.03.2013

Informace - zprávy - výzvy

Čipuji, čipuješ, čipujeme

Přijetí městské vyhlášky radou a městským zastupitelstvem v listopadu předešlého roku o označování psů mikročipem na celém území města Ostravy, bez předešlé konzultace a přípravy, vzbudilo velké vášně nejen u občanů, ale i u vedení jednotlivých městských obvodů. Byl jsem v prosinci vyzván, zdali bych na sboru starostů, který se konal na radnici ve Slezské Ostravě nevysvětlil starostům jednotlivých obvodů technické aspekty čipování, tzn. co je to mikročip, jak se aplikuje, jeho zdravotní aspekty, především jeho bezpečnost, možnosti čtení čipů, zasílání dat do databank apod. Mnozí měli představu, že přečtením čipu psa příslušník městské policie prolustruje majitele psa od hlavy k patě, včetně jeho adresy, rodného čísla i „zdali platí alimenty, či nikoliv“. Byli velmi překvapeni, že údaj je pouze číselný, s případným „country“ kódem. Důležitý údaj byla samozřejmě cena čipu a tady nám pomohla média, která avizovala cenu 600 až1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené.


avizovala cenu 600 – 1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené

Po vystoupení ředitele městské policie, který oznámil, že bude v městském útulku čipovat Ostravanům psy bezplatně, protože to stejně dělají u všech psů volně pobíhajících, kteří se do útulku dostanou při odchytu, a že to bude služba občanům, se rozhořela živá diskuse. Zvlášť dobře na to slyšeli starostové malých obvodů, kterým se tato varianta velmi líbila. Občan by zaplatil maloobchodní cenu čipu, kterou zakoupí město. Nemusím vám asi líčit, že tato varianta byla pro celý náš stav nejen nepřijatelná, v mnohém zhoubná, ale díky veterinární argumentaci méně schůdná a přijatelná pro mnohé starosty. Argumentačně jsme se opírali především o status městského útulku, který byl schválený pouze pro volně pobíhající psy. Tento útulek bohužel nemá optimální nákazovou situaci a mohl by se stát zdrojem nemocí pro psy občanů. Dále není optimální – a vrátili bychom se 20 let dozadu – nutit majitele psů dostavit se k čipování na jedno místo. Nejen že bychom tímto nepřispěli ke komfortu této služby, ale rovněž to i zvyšuje možnost přenosu infekčních onemocnění a parazitóz. Naše argumentace, že je nás v Ostravě 84 veterinárních lékařů, že tato sít pracovišť se budovala celých 20 let a že je dobře dostupná pro všechny majitele psů, byla přijata. Rovněž argument, že majitelé psů jsou zvyklí a mají plnou důvěru ke svému „family doktorovi“, byla mnohými oceňována, a těmi, kteří mají psa, podporována. Rovněž je zde plně zachovaná hospodářská soutěž. Závěr jednání byl optimistický – aplikaci čipů budou provádět všichni veterinární lékaři na území Ostravy registrovaní u SVS Ostrava (pracoviště schválené pro aplikaci mikročipů). Cena čipů bude respektována u každého veterinárního lékaře individuálně a bude rovněž vycházet z ceny a kvality čipu (hladký, s drážkami, z polymeru, skla atd.). Starostové se měli pouze dohodnout na výši příspěvku majiteli na čip.

Druhého kola jednání starostů jsem se zúčastnil v lednu tohoto roku na magistrátu města Ostravy (MMO). Zde kromě starostů byli zároveň zástupci vedení města. Bohužel na jednání jsme se dostali do bodu nula. Vedení města zastávalo a prosazovalo postoj, že se čipy na celé město vysoutěží za nejnižší cenu, a rovněž se vysoutěží nejlevnější veterinární lékař, který bude poskytovat tuto službu pro celou Ostravu. Ředitel městské policie oznámil, že od 1. dubna zaměstná veterinární lékařku, která bude poskytovatelkou služeb v útulku a bude čipovat nejen psy z útulku, ale i psy občanů, kteří do útulku přijdou. Občan si zaplatí pouze vysoutěženou cenu čipu. Po dvouapůlhodinové diskusi, jejíž atmosféra byla dosti nervózní, a týkala se argumentace – nejen jak prakticky provést načipování 20 tisíc psů v jednotlivých obvodech Ostravy a co s čipy zakoupeými veterinárním lékařem, které se nespotřebují a dojdou data exspirace, ale také kdo ponese náklady v případě, že pověřený lékař nenačipuje nasmlouvaných 20 tisíc psů, ale jen polovinu, přestože zakázka byla na všechny psy. Argumentovalo se samozřejmě také tím, že dáme podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že se brání volné soutěži a tvoří se monopolní postavení jednoho subjektu, ale také tím, že nemůže veterinární lékařka v útulku - zaměstnanec města - provádět léčebnou a preventivní činnost, protože to odporuje statutu svobodného povolání a naší komorové legislativě.

Závěrem bylo přijato rozhodnutí, že na území Ostravy budou moci čipovat všichni registrovaní veterinární lékaři za cenu a druh čipu podle svého rozhodnutí, MMO přispěje jednotlivým obvodům 100 Kč na psa, a větší obvody, které vybírají vyšší poplatky ze psů, budou přispívat částkou vyšší. O tom byl vyrozuměn primátor města a rada již rozhodla o dotaci obvodům.

Potud o čipování psů v Ostravě, kraji to „razovitém“, jak zpívá Jarda Nohavica. Nebylo to ani trochu lehké, i tady zaznělo pár falešných tonů stran našich ostravských kolegů. Je nutno na tomto místě poděkovat pani doktorce Jelonkové jakožto politickému exponentovi za Slezskou Ostravu, která mi byla při jednání velmi nápomocna.

http://www1.vetkom.cz/content/showArticle/id/21/articleId/cipovani-psu-v-ostrave-3453

Jan Nytra

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

STÁLE STEJNÁ PÍSNIČKA - I PO UŽ TÉMĚŘ 13.MĚSÍCÍCH OD VYDÁNÍ VYHLÁŠKY č.9 /2012

2013-11-19 16:36:08

Vážené dámy a pánové,  dobrý den .

Přijali jsem společně s kolegy pozvání dvou představitelů MMO p.ing. Palyzy a posléze p.ing. Madeje. O setkání v Porubě jste již byli informováni /viz e-mail p. P........ /, včerejší jednání na Nové radnici taktéž nepřineslo nic nového. Jak se zdá, tak žádné argumenty - a není jich zrovna málo - nemohou přesvědčit alespoň tyto zastupitele k tomu, aby při označování psů byla vyhláška změněna na možnost dobrovolné volby chovatele , tedy že způsob označení psa zvolí chovatel ! Jejich zarputilost o mnohém vypovídá, zarputilost naše asi také, ale v tomto případě jde o humanitu, cit a také docela obyčejné lidské svědomí ! Žádný profit  z toho nemáme, žádná procenta ba ani žádný "byznys" to pro nás není. Jediný "náš zisk" je bohužel pouze v narážkách, urážkách a pokusech o diskvalifikaci třeba před či při diskuzi na zastupitelstvu, to samozřejmě neplatí o všech zastupitelích. Ti zastupitelé , kterých se to týká, to jistě vědí ! A to je jeden z důvodů, proč tuto informaci píši až druhý den, už mě takové jednání dokáže značně rozrušit, obzvláště jde-li o živého tvora , který se neumí a nemůže bránit a je miláčkem nejen naší rodiny, ve 2 kg živé váhy naší Nelinky je mnohem více citu a lásky či věrnosti a oddanosti , než u mnoha lidí !

Řešení já osobně vidím momentálně jediné /případné další návrhy jsou vítány/ a to v žádosti primátorovi a vedení města o opakovaném hlasování o vyhlášce č.9/2012 z 24.10.2012, o což tímto i prosím. Při minulém /již třetím/ hlasování o této vyhlášce došlo k poměrně výraznému posunu v názorech zastupitelů a to bylo před volbami do PČR . Teď se kvapem blíží volby komunální a ty mohou být mnohem dříve než na podzim 2014, při nemilosrdných soubojích uvnitř některých stran se i názory a hlavně hlasy pejskařů a seniorů mohou hodit, či někomu zase budou chybět ! A výsledky tohoto hlasování je třeba si pořádně uložit do paměti. Že všem to není úplně  lhostejné je vidět i ze dvou plánovaných diskuzí s občany města o čipování psů - raději pozdě než vůbec ! Tyto diskuze měly proběhnout ještě před vydáním OZV č.9/2012 a vše by bylo daleko transparentnější .

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Ve městě s katastrofálním ovzduším, rozsáhlou kriminalitou, nezaměstnaností a s jinými nemalými problémy se má městská policie intenzivně věnovat jiným a důležitějším úkolům a ne  kontrolování seniorů či maminek s dětmi a pejsky - psů je prý v Ostravě asi 24000  :-) ! Náklady na celou čipovací akci si při 20 000 čipovaných psech dovoluji odhadnout na 10 000 000 Kč z kapes občanů i města. Do této chvíle však nikdo z představitelů města neřekl, kolik chovatelů psů už podlehlo nátlaku města /ostatní už mohli mít psa dávno očipovaného/a to od vydání vyhlášky uplynulo téměř 13.měsíců, snad se nějakých výsledků dočkáme na zasedání zastupitelstva 11.12.2013 včetně dalších relevantních výstupů !

Hezký den přeje

Hadaščok Petr st.-spoluautor petice proti nucenému čipování psů       http://www.petice24.com/a/43512

PES :

Psi nevraždí, nekradou, neznásilňují, neřídí automobily pod vlivem alkoholu ani nekšeftují s drogami, nejsou gamblery ani nepropíjejí výplaty a až na vyjímky lidem neubližují , což se opačně bohužel říci nedá ! Dokonce ani nedemonstrují, neprotestují , nelobbují, nežádají procenta, nepíší petice a nemají daňové úniky či nedoplatky ! Je také velmi mnoho psů, kteří  lidem pomáhají , nejen policistům a armádě , ale i tělesně postiženým a nevidomým, hasičům , záchranářům, vyhledávají zavalené lidi a nejen v lavinách, vyhledávají drogy, výbušniny, ale i metanol, pomáhají chránit náš majetek . Hromádky s exkrementy dělají psi s čipem i bez čipu, úklid je vždy na chovateli. A jako odměnu za vykonané pak všichni psi v Ostravě dostanou elektronický čip RFID / samozřejmě na náklady chovatele a teprve po protestech našich i občanů dodatečně s příspěvkem města / jen proto, že ve městě je ...... nepořádek  v evidenci psů a jejich chovatelů, resp. proto že :"nám to tak vyhovuje", že jsou lidé, kteří i na tomto chtějí vydělávat a svůj "byznys" a "procenta" si na občanech vynucují prostřednictvím vyhlášek či některých zastupitelů, pro které "SLOUŽIT HLUPÁKŮM " není žádný med !

NEW

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/s-cipem-chovatele-psu-usetri-20131119.html

http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

"Prezident SR podpisoval zákony 15. november 2013:

2013-11-15 19:31:18


Prezident Slovenskej republiky doc.JUDr.Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:
1. Zákon z 22. októbra 2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon z 22. októbra 2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov,".....

Novela pana Záhumenského jako přílepek k tomuto zákonu zde: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=391532

ZÁKON BYL PODEPSÁN I PŘES ZNAČNÝ ODPOR NĚKTERÝCH LOBBISTŮ , KTEŘÍ OBDOBNĚ LOBBUJÍ U NÁS V ČR /I V OSTRAVĚ/ !!!

PROJEKT DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ NEKONČÍ !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook